Llesson 17.2 #'s Flashcards Preview

Speak Fluent Tib > Llesson 17.2 #'s > Flashcards

Flashcards in Llesson 17.2 #'s Deck (21):
1


བཞི་པ།


shi་pa - fourth

2


ཆིག་སྟོང་


chik tong - 1,000

3


གསུམ་པ།


sumpa - third

4


བརྒྱད་པ།


gyépa - eighth

5


ཆིག་ཁྲི།


chik tri - 10,000

6


ཆིག་བརྒྱ།


chikgya - one hundred

7


གཉིས་པ།


nyi་pa - second

8


བཅུ་པ།


chupa - tenth

9


དགུ་པ།


kupa - ninth

10


ཀླད་ཀོར།


ley་kor - zero

11


ཆིག་འབུམ།


chik būm - 100,000

12


མང་པོ།


mangpo - many

13


སྐར་མ་ཁ་ཤས།


karma kashé - a few minutes

14


གཅིག་པུ།


chikpu - lone

15


བདུན་པ།


dunpa - seventh

16


མང་ཤོས།


mang་shō - most

17


མང་ང་


mangga - more

also mangpa - more

18


ལྔ་པ།


ngapa - fifth

19


དྲུག་པ།


drukpa - sixth

20


དང་པོ།


dangpo - first

21


ལྟར།


tar - every

eg ཉིན་ལྟར - everyday