lesson 3- debo/népa Flashcards Preview

Speak Fluent Tib > lesson 3- debo/népa > Flashcards

Flashcards in lesson 3- debo/népa Deck (14):
0


བདེ་པོ།

བདེ་ལོད།


débo - well, fine

dé lu - how well

1


ཆུང་ཆུང།

ཆུང་ལོད།


chung - small

chung lu - how small

2


ནད་པ།


népa - unwell, ill

3


གཞོན་གཞོན།


shön་shön - young

4


རྒན་ཁོག།


ken་ko - old

5


ཕྱུག་པོ་


chuk་po - rich

6


སྐྱོ་པོ།


kyo་po - poor

7


ཆེན་པོ།


chenpo - big

8


སྡུག་ཅག།


duk་chak - bad

9


ཨ་རི་བ།


Arie་wa - American

10


རྒྱ་མི།


gya་mi - Chinese

11


རྒྱ་གར་བ།


Gya་kar་wa - Indian

12


ནང་པ།


nangpa- Buddhist, insider

13


"xx"ཟེར་ན་ག་རེ་ཟེར་གྱི་རེད།


"xx" ser་karé་sergyi་ré?

what does "xx" mean?