Lesson 1 Pinyin Flashcards Preview

Chinese > Lesson 1 Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Pinyin Deck (29)
Loading flashcards...
0

You

Ni

1

Fine/good

Hao

2

Please

Qing

3

To ask

Wen

4

Expensive/honorable

Gui

5

Surname

Xing

6

I/me

Wo

7

Question particle

Ne

8

Miss young lady

Xiaojie

9

To be called

Jiao

10

What

Shenme

11

Name

Mingzi

12

Mr./husband/teacher

Xiansheng

13

Plum

Li

14

King

Wang

15

To be

Shi

16

Teacher

Laoshi

17

Question particle

Ma

18

Not/no

Bu

19

Student

Xuesheng

20

Too/also

Ye

21

People/person

Ren

22

China

Zhongguo

23

Beijing

Beijing

24

America

Meiguo

25

New York

Niuyue

26

Li You

Li You

27

Wang Peng

Wang Peng

28

Greetings

Wen hao