Useful Expressions Flashcards Preview

Chinese > Useful Expressions > Flashcards

Flashcards in Useful Expressions Deck (131):
0

Hello

Ni hao!

1

Bye bye

Zaijian!

2

See you tomorrow

Mingtian jian

3

Thanks

Xiexie

4

You are welcome

Bu keqi / bu yong xie

5

Sorry/excuse me

Dui bu qi

6

It doesn't matter

Mei guanxi

7

You are welcome / it doesn't matter

Mei shi / Mei shir

8

Where are you going?

Ni qu nali?

9

Yu Shan Road

Yu Shan lu

10

Restaurant

Can ting

11

~th floor

... lou

12

The Bund

Wai tan

13

Pudong

Pu dong

14

East

Dong

15

Puxi

Pu xi

16

West

Xi

17

Bathroom

Xi shou jian

18

Metro station

Ditie zhan

19

Classroom

Jiaoshi

20

Office

Ban gong shi

21

NYU Shanghai

Shanghai niuyue da xue

22

Over there

Nali

23

I am going...

Wo qu...

24

Where is...?

...zai nali/nar?

25

... is ...

... zai ...

26

Good morning!

Zao shang hao!

27

Morning!

Zao!

28

Turn left

Zuo guai

29

Turn right

You guai

30

Go straight

Zhi zou

31

Stop there

Zhe li ting

32

Where do you live?

Ni zhu nali?

33

I live...

Wo zhu...

34

Chinese dollar

Kuai

35

Ten cents

Mao

36

This one

Zhei ge

37

That one

Nei ge

38

I want to buy...

Wo yao mai...

39

How much is it?

Duoshao qian?

40

Too expensive

Tai gui le

41

I don't want it.

Wo bu yao.

42

Can you make it cheaper?

Pianyi dian ba?

43

Too...

Tai ... le

44

Too tired

Tai lei le

45

Person

Ren

46

Mouth

Kou

47

Above/up

Shang

48

Below/down

Xia

49

Big

Da

50

Small

Xiao

51

Welcome

Huanying guanglin

52

What do you want to eat?

Ni chi shenme?

53

Chicken

Ji

54

Chicken meat

Ji rou

55

Pig

Zhu

56

Pork

Zhu rou

57

Cow

Niu

58

Beef

Niu rou

59

Am/is/are

Shi

60

End of sentence to make it yes/no question

Ma

61

Yes/correct

Dui

62

No

Bu+verb

63

I want spicy.

Wo yao la de.

64

Sandwich

Niurou sanmingzhi

65

What do you want to drink?

Ni he shenme?

66

Water

Shui

67

Tea

Cha

68

Coke

Ke le

69

Beer

Pi jiu

70

Alcohol

Jiu

71

"White alcohol"

Bai jiu

72

Wine ("red alcohol")

Hong jiu

73

Century Avenue

Shi ji da dao

74

Tired (to die)

Lei si le

75

Busy (to die)

Ma si le

76

Sun

Ri

77

Moon

Yue

78

Fire

Huo

79

Wood

Mu

80

Mud/earth

Tu

81

Middle

Zhong

82

Woman

83

Heart

Xin

84

I am ...

Wo ... le.

85

I am hungry.

Wo e le.

86

I am full.

Wo bao le.

87

Give me ...

Gei wo ...

88

Give me the menu.

Gei wo cai dan.

89

Give me the bill.

Gei wo zhang dan.

90

Give me a glass of water.

Gei wo yi bei shui.

91

Give me the receipt.

Gei wo fa piao.

92

I want...

Wo yao...

93

I want that.

Wo yao zhei ge.

94

Waiter/waitress

Fuwu yuan

95

Waitress/lady/female shop-assistant/prostitute

Xiao jie

96

Pay the bill

Mai dan

97

Take away

Dao bao

98

I dont eat meat.

Wo bu chi rou.

99

I am a vegetarian.

Wo chi su.

100

Ok

Hao de

101

Where are you from?

Ni shi nali ren?

102

I'm from the USA.

Wo shi Meiguo ren.

103

Pakistan

Bajisitan

104

Hungary

Xiongyali

105

Poland

Bolan

106

Serbia

Sai'er wei ya

107

Israel

Yi se lie

108

China

Zhongguo

109

Are you...?

Ni shi ... ma?

110

Europe

Ou zhou

111

Eastern-Europe

Dong' ou

112

Do you have...?

Ni you ... ma?

113

Yes, I have...

Wo you...

114

No, I don't have...

Wo meiyou...

115

Do you have an older brother?

Ni you gege ma?

116

Friend

Pengyou

117

Do you want...?

Ni yao...?

118

Yes, I want...

Wo yao...

119

No, I don't want...

Wo bu yao...

120

... is right?

... dui ma?

121

Do you understand...?

... dong ma?

122

How about...?

... hao ma?

123

I don't know.

Bu zhidao.

124

I don't understand.

Ting bu dong.

125

Grass

Cao

126

Bamboo

Zu

127

Speech

Yan

128

Roof

Mian

129

Walk

Zou

130

Silk

Mi