Lesson 36: like/don't like Flashcards

1
Q

I like

A

gär

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

I don’t like

A

net gär

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Do you like cooking?

A

Kachs du gär?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Yes, I like cooking a lot

A

Jo, ech kachen immens gär

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Do you llike doing sport?

A

Méchs du gär Sport?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Yes, I like doing sport

A

Jo, ech maache gär Sport

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Do you like going to the cinema?

A

Gees du gär an de Kino?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

No, I don’t like going to the cinema

A

Nee, ech ginn net gär an de Kino

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Do you like shopping?

A

Gees du gär shoppen?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

No, I hate shopping

A

Nee, ech gi guer net gär shoppen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Do you like sleeping long?

A

Schléifs du gär laang?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Yes, I really like sleeping long

A

Jo, ech schlofe ganz gär laang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

I am going to fitness

A

Ech ginn an de Fitness

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

sometimes

A

heiansdo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

because

A

well

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

to the concert

A

op e Concert

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

with pleasure

A

am léifsten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

to the restaurant

A

an de Restaurant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

to the cinema

A

an de Kino

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

early

A

fréi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

around (time)

A

géint

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

late

A

spéit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

to cook

A

Sg. 1 kachen
Sg. 2 kachs
Sg. 3 kacht
Pl. 1 kachen
Pl. 2 kacht
Pl. 3 kachen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

to do

A

maachen
Sg. 1 maachen (mech)
Sg. 2 méchs (dech)
Sg. 3 mécht (sech)
Pl. 1 maachen (eis)
Pl. 2 maacht (iech)
Pl. 3 maachen (sech)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

to go

A

goen
Sg. 1 ginn
Sg. 2 gees
Sg. 3 geet
Pl. 1 ginn
Pl. 2 gitt
Pl. 3 ginn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

to sleep

A

Sg. 1 schlofen
Sg. 2 schléifs
Sg. 3 schléift
Pl. 1 schlofen
Pl. 2 schlooft
Pl. 3 schlofen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

to work

A

schaffen
Sg. 1 schaffen
Sg. 2 schaffs
Sg. 3 schafft
Pl. 1 schaffen
Pl. 2 schafft
Pl. 3 schaffen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

to eat

A

iessen
Sg. 1 iessen
Sg. 2 ëss
Sg. 3 ësst
Pl. 1 iessen
Pl. 2 iesst
Pl. 3 iessen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

to phone

A

telefonéieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

to watch

A

kucken
Sg. 1 kucken
Sg. 2 kucks
Sg. 3 kuckt
Pl. 1 kucken
Pl. 2 kuckt
Pl. 3 kucken

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

to have

A

hunn
Sg. 1 hunn (mech)
Sg. 2 hues (dech)
Sg. 3 huet (sech)
Pl. 1 hunn (eis)
Pl. 2 hutt (iech)
Pl. 3 hunn (sech)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

to shop

A

Sg. 1 shoppen
Sg. 2 shopps
Sg. 3 shoppt
Pl. 1 shoppen
Pl. 2 shoppt
Pl. 3 shoppen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

to get up

A

opstoen
Sg. 1 stinn op
Sg. 2 stees op
Sg. 3 steet op
Pl. 1 stinn op
Pl. 2 stitt op
Pl. 3 stinn op

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

to read

A

liesen
Sg. 1 liesen
Sg. 2 lies
Sg. 3 liest
Pl. 1 liesen
Pl. 2 liest
Pl. 3 liesen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

to surf internet

A

am Internet surfen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

to play (football, guitar, instrument, Tennis)

A

spillen (Fussball, Gittar, en Instrument, Tennis)
Sg. 1 spillen
Sg. 2 spills
Sg. 3 spillt
Pl. 1 spillen
Pl. 2 spillt
Pl. 3 spillen

37
Q

to draw

A

molen
Sg. 1 molen
Sg. 2 mools
Sg. 3 moolt
Pl. 1 molen
Pl. 2 moolt
Pl. 3 molen

38
Q

to bake

A

baken
Sg. 1 baken
Sg. 2 baaks / bécks / beeks
Sg. 3 baakt / béckt / beekt
Pl. 1 baken
Pl. 2 baakt
Pl. 3 baken

39
Q

to sing

A

sangen
Sg. 1 sangen
Sg. 2 séngs
Sg. 3 séngt
Pl. 1 sangen
Pl. 2 sangt
Pl. 3 sangen

40
Q

to make photos

A

Fotoe maachen

41
Q

to ride (bike, ski, skates)

A

(Vëlo, Schi, Schlittschong) fueren
Sg. 1 fueren
Sg. 2 fiers
Sg. 3 fiert
Pl. 1 fueren
Pl. 2 fuert
Pl. 3 fueren

42
Q

to collect stamps

A

Timbere sammelen
Sg. 1 sammelen
Sg. 2 sammels
Sg. 3 sammelt
Pl. 1 sammelen
Pl. 2 sammelt
Pl. 3 sammelen

43
Q

what do you like to do?

A

wat méchs du gär?

44
Q

Do you like travelling?

A

Rees du gär?

45
Q

to travel

A

reesen
Sg. 1 reesen
Sg. 2 rees
Sg. 3 reest
Pl. 1 reesen
Pl. 2 reest
Pl. 3 reesen

46
Q

Do you like reading?

A

Lies du gär?

47
Q

Do you like watching TV?

A

Kucks du gär d’Tëlee?

48
Q

Do you like going for a walk?

A

Gees du gär spadséieren?

49
Q

free time

A

fräizäit

50
Q

just

A

just

51
Q

my job is stressful, but very interesting

A

Mäin Job ass stresseg, mä ganz interessant

52
Q

to playground

A

op d’Spillplaz

53
Q

to the swimming pool

A

an d’Schwemm

54
Q

together

A

zesummen

55
Q

to listen music

A

Musek lauschteren
Sg. 1 lauschteren
Sg. 2 lauschters
Sg. 3 lauschtert
Pl. 1 lauschteren
Pl. 2 lauschtert
Pl. 3 lauschteren

56
Q

to go to drink something

A

eppes drénke goen

57
Q

to go to the concert

A

op e Concert goen

58
Q

to go running

A

lafe goen

59
Q

to run

A

lafen
Sg. 1 lafen
Sg. 2 leefs
Sg. 3 leeft
Pl. 1 lafen
Pl. 2 laaft
Pl. 3 lafen

60
Q

approximately

A

ongeféier

61
Q

when

A

wéini

62
Q

how long

A

wéi laang

63
Q

where

A

wou

64
Q

I have no time

A

Ech hunn keng Zäit

65
Q

What do you want to watch?

A

Wat wëlls du kucke goen?

66
Q

to want

A

wëllen
Sg. 1 wëll
Sg. 2 wëlls
Sg. 3 wëllt / wëll
Pl. 1 wëllen
Pl. 2 wëllt
Pl. 3 wëllen

67
Q

nice

A

flott

68
Q

alright

A

an der Rei

69
Q

at what time?

A

um wivill Auer?

70
Q

on Friday evening

A

E Freideg den Owend

71
Q

to work in the garden

A

am Gaart schaffen

72
Q

to swim

A

schwammen
Sg. 1 schwammen
Sg. 2 schwëmms
Sg. 3 schwëmmt
Pl. 1 schwammen
Pl. 2 schwammt
Pl. 3 schwammen

73
Q

to dance

A

danzen
Sg. 1 danzen
Sg. 2 danz
Sg. 3 danzt
Pl. 1 danzen
Pl. 2 danzt
Pl. 3 danzen

74
Q

to dance

A

danzen
Sg. 1 danzen
Sg. 2 danz
Sg. 3 danzt
Pl. 1 danzen
Pl. 2 danzt
Pl. 3 danzen

75
Q

I go two times per week swimming

A

Ech ginn zweemol an der Woch schwammen

76
Q

we go walking with the dog

A

Mir gi mat engem Hond spadséieren

77
Q

to order (stuff at home)

A

raumen
Sg. 1 raumen
Sg. 2 raums
Sg. 3 raumt
Pl. 1 raumen
Pl. 2 raumt
Pl. 3 raumen

78
Q

to fly

A

fléien
Sg. 1 fléien
Sg. 2 flitts
Sg. 3 flitt
Pl. 1 fléien
Pl. 2 flitt
Pl. 3 fléien

79
Q

to go shopping

A

akafe goen

80
Q

to go on sales

A

an d’Solde goen

81
Q

to receive

A

kréien
Sg. 1 kréien (mech)
Sg. 2 kriss (dech)
Sg. 3 kritt (sech)
Pl. 1 kréien (eis)
Pl. 2 kritt (iech)
Pl. 3 kréien (sech)

82
Q

to go by bus

A

mam Bus fueren

83
Q

Do you like to go by bus?

A

Fiers du gär mam Bus?

84
Q

to drink strong coffee

A

staarke Kaffi drénken

85
Q

to drink

A

drénken
Sg. 1 drénken
Sg. 2 drénks
Sg. 3 drénkt
Pl. 1 drénken
Pl. 2 drénkt
Pl. 3 drénken

86
Q

it depends

A

dat hänkt dovun of

87
Q

to depend on

A

of hänken vun

88
Q

I like to clean on the weekend

A

Ech botze gär de Weekend