Lesson 9: Jobs Flashcards

1
Q

the profession

A

de Beruff (m), -er

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

the address

A

d’Adress (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

the post code

A

d’Postleitzuel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

telephone number

A

d’Telefonsnummer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

the email address

A

d’Email-Adress

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

a building

A

e Gebai (m), Gebaier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

exterior

A

baussen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

interior

A

bannen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

the work

A

d’Aarbecht (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

to work

A

schaffen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

to drive (conj)

A

fueren
ech fueren
du fiers
hien/hatt/si fiert
mir fueren
dir fuert
si fueren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

finished

A

fäerdeg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

to clean

A

botzen
ech botzen
du botz
hien/hatt botzt
mir botzen
dir botzt
si botzen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

to see (conj)

A

gesinn
ech gesinn
du gesäis
hien/hatt gesäit
mir gesinn
dir gesitt
si gesinn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

the stairs

A

d’Trop (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

the first floor

A

den eischte Stack

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

the second floor

A

den zweete Stack

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

straight

A

riichtaus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

to the right

A

no riets

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

to the left

A

no lénks

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

to help

A

hëllefen
ech hëllefen
du hëllefs
hien/hatt/si hëlleft
mir hëllefen
dir hëlleft
si hëllefen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

to function

A

fonctionéieren
ech fonctionéieren
du fonctionéiers
hie/hatt fonctionéiert
mir fonctionéieren
dir fonctionéiert
si fonctionéieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

to function

A

fonctionéieren
ech fonctionéieren
du fonctionéiers
hie/hatt fonctionéiert
mir fonctionéieren
dir fonctionéiert
si fonctionéieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

to install

A

installéieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

to cancel

A

annuléieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

to invite

A

invitéieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

to control

A

kontroléieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

to phone

A

telefonéieren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

what do you do (for work)?

A

wat shaffs du?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

I am working as

A

Ech schaffen als…

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

I don’t work at the moment

A

Ech schaffen de Moment net

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

what is your profession?

A

Wat bass du vu Beruff? / Wat ass däi Beruff?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

I work in research

A

Ech schaffen an der Fuerschung

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

I am a researcher

A

Ech si fuerscher(in)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Where do you work?

A

Wou schaffs du?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

I work in Esch

A

Ech schaffen zu Esch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Since when do you work there?

A

Zënter wéini schaffs du do?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

I work 1 year/2 years/3 years

A

Esch schaffen zënter engem Joer/zwee Joer/dräi Joer

39
Q

that

A

do

40
Q

1000

A

dausend

41
Q

2000

A

zweedausend

42
Q

100000

A

honnertdausend

43
Q

1000000

A

eng Millioun

44
Q

2000000

A

zwou Milliounen

45
Q

1000 000 000

A

eng Milliard (f)

46
Q

2000 000 000

A

zwou Milliarden

47
Q

to work (conj)

A

schaffen
ech schaffen
du schaffs
hien/hatt schafft
mir schaffen
dir schafft
si schaffen

48
Q

the policeman (m,f)

A

de Polizist, -in

49
Q

the school teacher (m)

A

de Schoulmeeschter

50
Q

the photograph (m,f)

A

de Fotograf, -in

51
Q

the waiter (m)

A

de Garçon

52
Q

the butcher (m,f)

A

de Metzler, d’Metzlesch

53
Q

the mechanic (m,f)

A

de Mecanicien/-e

54
Q

the priest (m)

A

de Paschtouer

55
Q

the secretary (m,f)

A

de Sekretär, d’Sekretärin

56
Q

the judge (m,f)

A

de Riichter, -in

57
Q

the chef (m,f)

A

de Kach, d’Kächen

58
Q

the painter ()m)

A

de Moler

59
Q

the doctor (m,f)

A

den Dokter, d’Doktesch

60
Q

the cashier (m,f)

A

de Cassier, d’Caissière

61
Q

the pilot (m)

A

de Pilot

62
Q

the nurse (m,f)

A

den Infiemier, d’Infirmière/d’Krankenschwëster

63
Q

the hairdresser (m,f)

A

de Coiffeur, d’Coiffeuse

64
Q

the farmer

A

de Bauer

65
Q

the lawyer (m)

A

den Affekot, -in

66
Q

the fireman

A

de/d’ Pompjee

67
Q

the pharmacist (m,f)

A

den Apdikter, d’Apdiktesch

68
Q

a house husband

A

den Hausmann

69
Q

the postman (m)

A

de Bréifdréier, d’Bréifdréiesch

70
Q

the architect (m)

A

den Architekt

71
Q

computer specialist (m,f)

A

den Informatiker, -in

72
Q

the cleaning lady

A

d’Botzfra

73
Q

the bus driver (m,f)

A

de/d’ Buschauffer

74
Q

the teacher (f)

A

d’Léierin

75
Q

the electician (m,f)

A

den Elektriker, -in

76
Q

the dentist (m)

A

den Zänndokter

77
Q

the traffic warden (m,f)

A

de/d’ Pechert

78
Q

the roofer (m)

A

den Daachdecker

79
Q

the soldier (m,f)

A

den Zaldot, -in

80
Q

the worker (m)

A

den Aarbechter

81
Q

the painter (decorator,m)

A

den Usträicher

82
Q

the tiler (m)

A

de Plätterchersleeër

83
Q

the cobbler, shoe maker (m)

A

de Schouster

84
Q

the housewife

A

eng Hausfra

85
Q

masseur (m,f)

A

masseur, masseuse

86
Q

minister (m,f)

A

de Minister, d’Ministesch

87
Q

carpenter (m,f)

A

de Schräiner, d’ Schräinesch

88
Q

receptionist (m,f)

A

de Receptionnist,-in

89
Q

journalist (m,f)

A

journalist,-in

90
Q

actor, actress

A

shauspiller, shauspillerin

91
Q

seller (m,f)

A

de Verkeefer, Verkeeferin

92
Q

baker (m,f)

A

de Pâtissier, d’Pâtissière

93
Q

tailor (m,f)

A

de Schneider, d’Néiesch