Lung Heat & Lung Deficiency Flashcards Preview

Patents I > Lung Heat & Lung Deficiency > Flashcards

Flashcards in Lung Heat & Lung Deficiency Deck (10):
1

Treats phlegm-heat w/ loud productive cough (copious, thick, sticky, yellow sputum)?

Qing Qi Hua Tan Wan
(Clear the Qi & transform Phlegm Pills)

2

Treats LU heat or LU fire w/ barking cough

Ching Fei Yi Huo Pien
(Clearing LU & restraining Fire Pills)

3

Treat coughing & wheezing due to asthma (phlegm heat w/ rattles & rales)?

Ding Chuan Wan
(Calm Wheezing Pill)

4

Treat bronchitis?

Qi Guan Yan Ke Sou Tan Chuan Wan
(Bronchitis, cough, phlegm, wheezing Pill)

5

Treats LU Yin deficiency w/ dry sore throat in afternoon or evening & chronic, dry, irritating cough (worse at nigth)?

Yang Yin Qing Fei Wan
(Pill to Nourish Yin & clear the LU)

6

Tx LU & KD Yin deficiency w/ sore throat, chronic dry cough (no wheezing), blood streaked sputum?

Bai He Gu Jun Tang
(Lily Pills to Strengthen Metal)

7

Tx KD & LU Yin deficiency with chronic wheezing, dry unproductive cough?

Mai Wei Di Huang Wan
(Eight Immortal Pill)

8

Ingredients in Mai Wei Di Huang Wan?

Shu Di Huang
Ze Xie
Shan Zhu Yu
Mu Dan Pi
Shan Yao
Fu Ling
Mai Men Dong
Wu Wei Zi

9

Ingredients in Sheng Mai San Wan?

Dang Shen
Mai Men Dong
Wu Wei Zi

10

Tx LU, HT, ST Qi & Yin deficiency (Mild carditis or Chronic Rep. Dz)?

Sheng Mai San Wan
(Generate the Pulse Pill)