M14: Anchoring and Mooring Flashcards Preview

RYA Day Skipper > M14: Anchoring and Mooring > Flashcards

Flashcards in M14: Anchoring and Mooring Deck (39):
0

Modicum

modicum [ˈmɔdɪkəm] n truputėlis, truputis;
modicum of comfort minimalūs patogumai

1

Towards

towards [təˈwɔ:dz] prep
1 link; į;

2

Capriciouness

capriciousness [kəˈprɪʃəsnɪs] n kaprizingumas, užgaidumas

3

Abate

abate [əˈbeɪt] v

1 (su)mažėti, (su)silpnėti, (nu)rimti; nusekti, (nu)slūgti (apie vandenį);
the flood is abating potvynis slūgsta
2 (su)mažinti, (pa)lengvinti

4

Dissect

dissect [dɪˈsekt] v
1 anat. skrosti, perpjauti
2 smulkiai analizuoti, kritiškai nagrinėti

5

Abound

abound [əˈbaund] v būti pertekus/gausu; gausiai turėti;
fish abound in this lake, this lake abounds in fish šiame ežere gausu žuvų;
to abound in courage būti labai drąsiam

6

Ultimate

ultimate [ˈʌltɪmət]

The ultimate anchor has yet to be produced.

7

Plow

Plow - plough [plau]
↪ n
1 plūgas;

8

Rode

A combination of lines and chains called the anchor rode.

9

Catenary

catenary [kəˈti:nərɪ]
↪ n
1 fiz., mat. grandininė kreivė
2 tech. laikomasis lynas
3 el. kontaktinis tinklas
↪ a grandininis (apie kreivę);
catenary suspension (elektrinio geležinkelio) grandininė pakaba

The path (curve) of the anchor rode from the boat to the anchor is mathematically a "catenary".

10

Lashing

lashing [ˈlæʃɪŋ] n
1 mušimas, pliekimas
2 prk. pliekimas, iškalbėjimai, priekaištai
3 surišimas; virvė(s) (surišimui)
4 pl šnek. gausybė (maisto, gėrimo)

The anchor should be released from any lashings.

11

Secure

secure [sɪˈkjuə]

5 uždaryti, užstumti; pritvirtinti; sutvirtinti, užtverti, užblokuoti (įėjimą ir pan.);
to secure the windows (gerai, stipriai) uždaryti langus

The chain must be secured to the boat (if not, all the chain may be pulled out from the chain locker!)

12

Wound round

wound² [waund] past ir pII žr. wind¹ v 5

Wind - wind² [waɪnd]
↪ n
1 pasukimas; užsukimas (laikrodžio);
to give smth a wind pasukti ką
2 tekst. vyniojimas
↪ v (wound)
1 vingiuoti, raitytis, rangytis (t. p. wind its/one’s way; apie kelią, upę ir pan.)
2 sukti(s), vyti(s), vynioti(s);
to wind cotton on a reel užvyti siūlus ant ritės;
she wound her arms around him ji apkabino/apsivijo jį rankomis
3 užsukti, prisukti (laikrodį)
4 kelti suktuvu/gerve
□ wind (a)round ap(si)sukti, ap(si)vynioti;
wind back atsukti atgal (kino juostą ir pan.);
wind down

After the initial first complete turn the rope should be wound round in two complete figure 8s.

13

Tripping line

A tripping line is a line attached to the lower end of the anchor. It enables you to upend the anchor if it becomes stuck under an obstruction. The disadvantages are that you or another vessel can catch them on the propeller or another vessel may try to use it as a mooring buoy! I would normally only advocate the use of a tripping line if I was in a place where there may be debris on the bottom, such as in a harbour area.

14

Debris

debris [ˈdebri:, deɪbri:] pr. n
1 lūženos, nuolaužos, nuodaužos; (statybinis) laužas
2 griuvėsiai (po bombardavimo, katastrofos)
3 geol. (uolų) nuolaužos, nuosėdos

15

Precarious

precarious [prɪˈkɜərɪəs] a
1 nesaugus; rizikingas, pavojingas
2 nepatikimas, netikras; nepagrįstas;
precarious inference abejotina išvada

As the wind change your boat will move with the wind and can put you into precarious situation.

16

Play out

play out (ppr. pass)
a) įvykti (kas turėjo įvykti);
b) išsisemti, išsekti;

Stop the boat and play out the anchor rode which includes first dropping the anchor, followed by anchor chain, and/or anchor chain and finally nylon line.

17

To give an anchor a good set

Setting the anchor happens when it digs into the sea bottom.

18

Pertain

pertain [pəˈteɪn] v
1 priklausyti; sietis, būti susijusiam, turėti ryšio (to)
2 (pri)tikti, (pri)derėti

19

Physically demanding chore

Raising of the anchor could be physically demanding chore.

20

Lump

lump [lʌmp]
↪ n
1 gabalas, gumulas, gniutulas, gniužulas; grumstas, luitas;
one lump or two? vieną gabalėlį (cukraus) ar du?

This is a "stopper" knot, essential it makes a lump on the end of the rope that will not pull through a fairlead or other fitting.

21

Drogue

drogue [drəug] n
1 jūr. velkamasis inkaras
2 av. lėktuvo tempiamas taikinys

22

Abreast

abreast [əˈbrest] adv
1 greta, viena linija, neatsiliekant;
walking three abreast einant trise greta;
to be abreast (of), to keep abreast (with) neatsilikti (nuo), eiti kartu, koja kojon (su);
to keep abreast of/with the times žengti kartu su gyvenimu
2 jūr. statmenai laivo kursui

Bring the object abreast of a point about one-third of the way back from your bow.

23

Warp

warp [wɔ:p]
↪ n
6 jūr. lynas (tinklui traukti)
1 (lentų ir pan.) persimetimas, rietimasis
2 trūkumas, defektas
3 iškrypimas; iškreipimas; deformacija
4 tekst. (audeklo) apmatai, metmenys
5 geol. sąnašinis dumblas
6 jūr. lynas (tinklui traukti)
↪ v
1 riestis, mestis, persimesti, persisukti;
the door has been warped durys persimetė
2 iškrypti; iškreipti; deformuotis;
to warp one’s whole life su(si)gadinti sau gyvenimą
3 tręšti dumblu
4 tekst. (ap)mesti (audeklą)
5 jūr. traukti lynu

With warp (preferably plaited nylon) use at least six times the depth.

24

Bearth

berth¹ [bə:θ]
↪ n
1 gultas (laive); miegamoji vieta (vagone); vieta (diližane ir pan.)
2 jūr. inkarą išmetusio laivo stovėjimo vieta (jūroje, uoste); prieplauka;
building berth stapelis;
covered berth elingas
3 šnek. vieta, tarnyba
◊ to give smb/smth a wide berth šalintis, iš tolo ko išsilenkti; aplenkti ką iš tolo
↪ v
1 jūr. pritvirtinti laivą, švartuotis
2 duoti gultą/vietą miegoti

25

Abate

1 (su)mažėti, (su)silpnėti, (nu)rimti; nusekti, (nu)slūgti (apie vandenį);
the flood is abating potvynis slūgsta
2 (su)mažinti, (pa)lengvinti
3 nuleisti (kainą)
4 (at)šipinti, (at)bukinti; (ap)tašyti (akmenį)
5 teis. (pa)naikinti, anuliuoti; nutraukti

26

Letting out line

Letting out line of anchor

27

Played out

Finally, you need a way to determine how much anchor line has been "played out".

To release gradually - he played the rope out

28

Pile up

pile up
a) sukrauti; prikrauti;
to pile up the tables with good things nukrauti stalus skaniais valgiais;
b) su(si)kaupti (apie darbą, prekes, korespondenciją);
c) susidurti (apie kelias transporto priemones);
d) užplaukti ant seklumos (apie laivą)

Lower the road slowly so that it does not "pile up" on the bottom.

29

Commotation

commotion [kəˈməuʃn] n
1 sambrūzdis, bruzdesys
2 sujudimas; sumišimas, sąmyšis

30

Stay put

stay put
To remain in a fixed or established position.

Do this by sighting objects on shore and determing they stay put.

Not to move. We've decided to stay put and not to move to Florida.

To stay where you are. Just stay put until I get the car.

31

The anchor is set

The anchor will set, is set, apply a little more reverse throthle to give the anchor a "good set".

32

Watch your swing

Golden rule is "watch your swing"

33

To ebb out

The tide "ebbs" out

The diagram shows that as the tide ebbed out your scope increased as well as your swing path bringing you dangerously close to the bottom and/or shore.

34

Off the front, off the back

Tight cove made it necessary to anchor off the front and then two lines of the back to large rocks on shore.

35

Flake out

Flake some chain out on deck before you let go, and it helps to have a few depths marked on the chain eg with paint.

36

Imclement

inclement [ɪnˈklemənt] a atšiaurus, šaltas (apie klimatą, orą; ir. prk.)

37

Awning

awning [ˈɔ:nɪŋ] n tentas, stoginė, uždanga (nuo saulės, lietaus)

38

Cove

cove¹ [kəuv] n
1 įlankėlė; užutekis
2 saugi vieta prie uolėto jūros kranto; prieplauka
3 stat. skliautas