M4 Rigging And Sails Flashcards Preview

RYA Day Skipper > M4 Rigging And Sails > Flashcards

Flashcards in M4 Rigging And Sails Deck (50):
0

Bunk

↪ n gultas, gulimoji vieta (laive, traukinyje; džn. dviem aukštais; t. p. bunk bed)
↪ v miegoti ant gulto; eiti miegoti
□ bunk down (atsi)gulti, pergulėti (kur)

1

Quest

quest [kwest] knyg.
↪ n
1 ieškojimas;
in quest (of) ieškodamas, beieškant;
to be in quest (of) ieškoti
2 ieškomas daiktas
3 bažn. aukų rinkimas
↪ v ieškoti (for, after)

The evolution of boat building perhaps leads science in the quest to understand two of nature's powerful forces, wind and sea.

2

Foe eons

aeon [ˈi:ən] n
1 amžinybė
2 geol. era

Sailors utilize the renewable recources for eons.

3

Marvel

marvel [ˈmɑ:vl]
↪ n
1 stebuklas;
it is a marvel that... stebuklas, kad...;
he’s a perfect marvel jis nepaprastas žmogus
2 psn. nustebimas, nuostaba
↪ v (-ll-) stebėtis; žavėtis (at)

4

Tipping over

A vessel's keel, its weight and location keep vessel from tipping over.

5

Pulpit

pulpit [ˈpulpɪt] n bažn.
1 sakykla

6

Binnacle

binnacle [ˈbɪnəkl] n jūr. kompaso gaubtas/spintelė, naktouzas

7

Jammer cleat

jam¹ [dʒæm]
↪ n
1 suspaudimas; sugnybimas
2 spūstis, grūstis; sangrūda, susigrūdimas, kamšatis, užsikimšimas, kamšatis
3 šnek. bėda, sunki/kebli padėtis;
this is a real jam tai tikra bėda;
to get into jam papulti į bėdą

8

Backstay tensioner

tensioner [ˈtenʃənə]

9

Headsail furling line

furl [fə:l] v sudėti, sulankstyti, suvynioti (skėtį, burę, vėliavą ir pan.)
□ furl out raitytis (apie dūmus)

10

Timber

timber [ˈtɪmbə]
↪ n
1 (statybinė) mediena;
sawn timber pjautinė mediena

Earlier sailboats were built from timber.

11

Pile

pile¹ [paɪl]
↪ n
1 krūva; šūsnis, rietuvė;
a pile of logs rąstų šūsnis/rietuvė
2 šnek. krūva, daugybė (of);
to have piles of money turėti krūvą pinigų
3 laidojimo laužas (t. p. funeral pile)
4 didžiuliai rūmai
5 ž. ū. kaupas
6 el. baterija
7 fiz. branduolinis reaktorius (t. p. nuclear pile)
◊ to make one’s pile šnek. susikrauti turtą
↪ v
1 (su)dėti/(su)krauti į krūvą/rietuvę, rieti; sukrauti; šūsniuoti;
to pile arms (su)statyti šautuvus į piramidę
2 prikrauti, užgriozdinti (on; with)

Rocks were piled in to provide keel weight.

12

Propeller

propeller [prəˈpelə] n
1 propeleris, oro sraigtas
2 (laivo) vandensraigtis, sraigtas, varytuvas

13

Scuba

scuba [ˈsku:bə] n akvalangas

scuba-diving [ˈsku:bəˌdaɪvɪŋ] n nardymas su akvalangu

14

Algae

algae [ˈældʒi:, ˈælgaɪ] n pl bot. dumbliai

15

Barnacles

barnacle [ˈbɑ:nəkl] n
1 zool. baltaskruostė berniklė (paukštis)
2 zool. pl ūsakojai vėžiagyviai (prilimpantys prie laivo dugno, uolų ir pan.)
3 šnek. įkyrus/neatstojantis žmogus

16

Blistering

blistering [ˈblɪstərɪŋ] a
1 alpinantis, alpus (apie karštį)
2 kandus, sarkastiškas, piktas
3 (ypač sport.): blistering speed/pace žaibiškas tempas/greitis

blister [ˈblɪstə]
↪ n
1 pūslė (nuo trynimo, nudegimo); pūslelė, išsipūtimas, (lapo, dažyto paviršiaus ir pan.) iškilimas
2 av. kabina (kulkosvaidžiui)
↪ v
1 pūslėti
2 sutrinti pūsles, prisitrinti pūslių

17

Arch

arch¹ [ɑ:tʃ]
↪ n
1 archit. arka; (arkinis) skliautas;
false arch dekoratyvinė arka
2 lankas; išlinkimas
vessels currently produced by some manufacturers have added an arch over the cocpit.

18

Shroud

Side stays

19

Where as

whereas [wɜərˈæz] conj
1 tuo tarpu; o;
in France they drink coffee, whereas in England it’s always tea prancūzai mėgsta kavą, o anglai – arbatą
2 teis. kadangi, atsižvelgiant į tai, kad

Where as on fractional rigs the attachment point for the shrouds and forestay is near the top of the mast but not all the way.

20

Abrasion

abrasion [əˈbreɪʒn] n
1 (odos) nutrynimas, nubrėžimas, įbrėžimas
2 med. išgrandymas, abrazija
3 tech. šlifavimas; nudilinimas; išdilimas, susidėvėjimas

Since much of a vessel's rigging is often in motion, there can be issues og abrasion.

21

Frayed

frayed [freɪd] a
1 atspuręs, nuspuręs, nušiuręs
2 susinervinęs; pakrikęs (apie nervus ir pan.)

Any running-rigging piece of hardware that is cracked, corroded or frayed should be replayced immediately.

22

Mast

mast¹ [mɑ:st]
↪ n (laivo, vėliavos, radijo) stiebas;
mast cover/cloth jūr. rangauto apvalkalas
◊ to serve/sail before the mast tarnauti paprastu jūrininku
↪ v statyti stiebą; pakelti į stiebą

The mast is simply a strong spar, or "stick" if you will, that reaches upwards into the air to hold the sails.

23

Spar

spar² [spɑ:]

↪ n
1 skersinis, sija; gegninis
2 rąstas
3 jūr. rangautas
4 av. lonžeronas
↪ v jūr. sutvirtinti skersiniais, įrengti stiebus ir pan.

Modern masts and booms (spars) are made of lightweight metals.

24

Swivel

swivel [ˈswɪvl]
↪ n tech. sukutis, šarnyrinis/lankstinis sujungimas;
swivel clamp šarnyrinis/lankstinis veržtuvas;
swivel axle pasukamasis kakliukas
↪ v (-ll-)
1 ap(si)sukti (t. p. swivel round)
2 nukreipti (žvilgsnį); pakreipti (galvą)
3 tech. sukinėti(s)/sukti(s) ant šarnyrų/lankstų; pritvirtinti/sujungti šarnyrais/lankstais

25

Rod

rod [rɔd] n
1 virbas, ražas; lazdelė, lazda
2 rykštė, vytinė, žalga; prk. bausmė;
the rod rykštės, plakimas/baudimas rykštėmis
3 meškerė
4 rodas (ilgio vienetas = 5,03 m)
5 biol. lazdelė, bacila
6 anat. lazdelė (akies tinklainėje)
7 tech. trauklė; strypas; kotas; matuoklė;
wheel rod vairo trauklė;
curtain rod užuolaidų strypas;
sounding rod futštokas

26

Whisker pole

whisker [ˈwɪskə] n
1 (ppr. pl) (katės, žiurkės, tigro ir pan.) ūsai
2 pl žandenos
3 pl. amer. šnek. senukas, senis
4 fiz. siūlinis kristalas
◊ by a whisker, within a whisker šnek. @ per plauką;
to think one is the cat’s whiskers šnek. įsivaizduoti esant pačiam geriausiam

A whisker pole allows boats to sail deeper angles with the genoa without the genoa getting caught behind the main sail. This is advantageous not only to the racing sailor sailing downwind but also for cruising sailors looking for and easier and more comfortable ride off the wind.
A common question is "what is the difference between a whisker pole and a spinnaker pole?". The most obvious difference is that whisker poles are used for genoas and jibs while a spinnaker pole is used for a spinnaker. There are other differences as well. Whisker poles are sized to match the size of the foot of the sail that they are working, while spinnaker poles are sized to match the distance from the mast to the bow, also known as the boats "J" dimension. Because of this, Whisker Poles tend to be signifficantly longer than spinnaker poles for the same boat. To help accomadate storing a long pole, many sailors choose to use a telescoping whisker pole. Telescoping whisker poles also have the added advantage of working with multiple sails and on any point of sail or wind speed. A telescoping whisker pole can also be used as a spinnaker pole when set to the boat's "J"dimension.

27

Lost overboard

There are many items that need periodic replacement or are easely lost overboard while working with them.

28

Inferior

inferior [ɪnˈfɪərɪə]
↪ n pavaldinys
↪ a
1 žemas, žemesnis (padėtimi, laipsniu);
an inferior court (of law) žemesnysis teismas
2 prastas, prastesnis, menkesnis (kokybe; to); nepilnavertis, nevisavertis

Never replace a broken or defective piece of rigging with an inferior product.

29

Padeye

Padeyes are great for mounting blocks and also used as attachment points for staysails, reefing blocks, and hundreeds of other items.

30

Bolt rope

Liktrosas, likis

Škatorina - būrės kraštas, apsiūtas likiu

31

Periodic

periodic¹ [ˌpɪərɪˈɔdɪk] a
1 periodinis; periodiškas;
periodic law chem. periodinė elementų sistema
2 cikliškas

32

Pedestal

pedestal [ˈpedɪstl]
↪ n
1 pjedestalas, papėdė; pakolonis, cokolis;
to put/set smb on a pedestal prk. užkelti ką ant pjedestalo; šlovinti;
to knock smb off his pedestal prk. nuversti ką nuo pjedestalo
2 pagrindas, pamatas, bazė

The pedestal system on a big boat is the heart and soul of the boat.

33

bulkheads, deckheads

Walls are called bulkheads or ceilings, while the surfaces referred to as ceilings on land are called 'overheads'or 'deckheads'. Floors are called 'soles' or decks.

34

Bowline

Bowline
A bowline is typically used to tie the jib sheets to the clew of the jib sail.

35

Reef or square knot

Reef or Square knot
The Reef knot aka square knot is mainly used when reefing the sail. Not very secure as it can easily slip undone.

36

Round Turn with Two Half Hitches

Round Turn with Two Half Hitches
A round turn with 2 half hitches is typically used to tie to a pylon

37

Pylon

pylon [ˈpaɪlən] n
1 archit. pilonas
2 tech. atrama; (elektros) stulpas

38

Rolling Hitch

Rolling Hitch
A rolling hitch is used when you need a knot that won't slip when pulled at an angle. Ideal for taking strain off another rope or for not sliding on a pole.

39

Clove Hitch

Clove Hitch
The Clove Hitch is quick to tie and easy to adjust. Ideal for securing fenders (and horses).

40

Cleat Hitch

Cleat Hitch
The Cleat Hitch is used to make fast to a cleat

41

Figure of Eight

Figure of Eight
The Figure of Eight knot is easy to tie and stops rope from escaping through a jammer, block or padeye. It is also very easy to undo when needed.

42

Binoculars

binoculars [bɪˈnɔkjuləz] n pl žiūronai

43

Tangent

tangent [ˈtændʒənt]
↪ n
1 geom. liestinė
2 geom. tangentas
3 glžk. tiesus (kelio) ruožas, tiesė
◊ to fly/go off at a tangent nelauktai/netikėtai nukrypti (nuo temos ir pan.)
↪ a geom. liestinis; liečiamasis

44

String, strung

string [strɪŋ]
↪ n
1 (plona) virvė, virvelė; špagatas; varstis, raištis
2 vėrinys, virtinė; (svogūnų) pynė, kasa;
string of light bulbs elektros lempučių girlianda
3 plaušelis, skaidula, gyslelė

↪ v (strung)
1 užrišti, surišti, pririšti (virvele)
2 uždėti, įtaisyti, įtempti (stygas), (su)styguoti
3 įtempti (ir prk.);
highly strung nerves labai įtempti nervai

The trouble is that lifelines are strung from thin vertical poles, called stanchions, that don't have much stability. Stanchions have small bases where they're attached to the deck, and the leverage applied by a falling body is tremendous.

45

Seize

seize [si:z] v
1 (pa)griebti, (pa)čiupti;
to seize smb’s hand sučiupti ką už rankos
2 užgrobti, užimti, paimti; paglemžti; užvaldyti;
to seize power užgrobti valdžią;
to seize a fortress užimti tvirtovę
3 nusitverti, pasinaudoti;
to seize an opportunity pasinaudoti proga;
to seize a suggestion nusitverti pasiūlymo
4 suprasti, suvokti;
I can’t quite seize your meaning aš ne visai suprantu jūsų mintį

Clow hitch. It tends to unwind with steady pull to one side only unless the free end of the line is seized - užtvirtintas

46

Stem

stem¹ [stem]
↪ n
8 jūr. forštevenis;
from stem to stern
a) per visą laivo ilgį;
b) nuodugniai, kruopščiai

47

Sprayhood

Noun: spray
|sprey|
Water in small drops in the atmosphere; blown from waves or thrown up by a waterfall
~ water vapor, water vapour
⇒ sea spray, spindrift, spoondrift

48

Dodger

dodger [ˈdɔdʒə] n
1 mokantis išsisukti/išsisukinėti, mitruolis, gudragalvis, lapė
3 jūr. tentas, brezentinė stoginė (ant kapitono tiltelio ir pan.)

49

Abaft

abaft [əˈbɑ:ft] jūr.
↪ adv laivagalyje, į laivo galą
↪ prep užpakalyje