magmatisk petrologi. Flashcards Preview

Mineralogi > magmatisk petrologi. > Flashcards

Flashcards in magmatisk petrologi. Deck (8)
Loading flashcards...
0

Korleis ser ein afanittisk struktur ut?

Den er finkorna og tettpakka. typsisk for ekstrusive bergartar med rask nedkjølingstid.

1

Korleis er ein phanerittisk struktur?

Grovkorna/veldanna korn. Dette kjem av ei lenger nedkjølingstid noko som er typisk for intrusive bergartar.

2

Kva betyr det at ein struktur er porfyrittisk?

bergarten porfyr har fått navnet frå denne strukturen. Det betyr at det er tydelgie "phenokrystallar" i bergarten som badar i ein meir finkortna matriks.

3

Kva betyr det at ein magmatisk bergartstruktur er equigranulær?

At alle korna er samme størrelse.

4

Korleis klassifiserar vi instrusive og ekstrusive bergartar som inneheld meir enn 10%felsiske mineral ?

Då må vi bruke eit modalt diagram som heiter QAPF diagram som ser ut som ein stor diamant.

5

Kva står dei forskjellige bokstavane for i eit QAPF modal diagram?

Q= kvarts innhald.
A= alkali feldspat
P= Plagioclase.
F= feldspatoider.

6

Kva gjer ein dersom ein bergart kvalifiserar som gabbro/dioritt i eit QAPF diagram?

Då må ein sjå på plagioclase komposisjonen i bergarten. (utdjup)

7

Kva gjer vi om vi skal klassifisere ein intrusiv bergart med mindre enn 10% felsiske mineral?

Då må vi bruke eit trekantdiagram som viser forholdet mellom olivine, orthopyroxene og clinopyroxene.