Silikater. Flashcards Preview

Mineralogi > Silikater. > Flashcards

Flashcards in Silikater. Deck (86)
Loading flashcards...
0

Kva for forskjellige tetrahedrastrukturer kan silikater ha?

Isolerte tetrahedra.
Også dobble?
Single chain
double chain
Sheets (flak)
Rammeverk

1

Kva for tetrahedrastruktur har mineralgruppa og mineralet Olivin?

Dei har Isolerte tetrahedra.

2

Kva betyr det at eit mineral er Orthorombisk?

Det betyr at einheitsella eller bravais latticen er strekt til å bli rektangulert.

3

Kva er den generelle kjemiske formelen for olivin?

M2Sio4

4

Kva er det som står på M plass i olivin gruppa?

Det kan vere Fe2+, Mg eller ca

5

Kva "endmembers" har olivin?
og kva er deira kjemiske formel

Forresterite: Mg2Sio4
Fayalite: Fe2Sio4

6

Kva betyr det at det dannast ein solid solution mellom to endmembers?

Det betyr slik eg forstår det at endmembersane er "reine" versjonar, eller ekstremalpunkt. melllom dei kan det dannast ulike mineral med blanding mellom desse!

7

Kva er forskjellen på endmbembers og polymorph?

Endmembers til for eksempel olivin, blir også kalla for olivin. men dei representera ekstremalpunkta til kva komposisjonen til olivin kan bestå av! Medan polymorfar til olivin er mineral som har den samme kjemiske samansettinga(formel) som olivin(og dens endmembers) men, strukturen, korleis grunnstoffa er pakka saman er forskjellig.

8

Kva for polymorfar har olivin ved økande trykk?

Wadselyite som har ein tettare struktur.
og Ringwoodite som har ein spinell struktur. (henholdsvis øvre og nedre transisjonsone) Samt silicate perovskite og magnesiovustite.

9

Kva faktorar er det som kan spele inn på fordelinga mellom ca, fe og mg.

for eksempel er det slik at ved høgare trykk er magnesium mest stabilt ved utkrystallisering.

10

Kva for symmetri har granatminerala?

Dei går for å vere kubiske

11

Kva er den generelle formelen for granatminerala?

Den er x3y3(sio4)3.

12

Kva grunnstoff står på x plass i den generelle formelen til granatminerala?

Det er Ca, Mg, Fe og Mn

13

Kva for mineral er det som står på Y plass i den generelle formelen til granatane?

Det er Al3+ eller Fe3+ eller Cr3+.

14

Kva for fem viktige granatmineral har vi ?

Vi har Pyrope, almandine, spessartine, grossular og andradrite.

15

Kva granat er mest typisk for ein høgtrykksutsatt mafisk bergart?

Det er pyrope.
Pyrope inneheld magnesium. Som jo er mest stabilt ved høgt trykk.

16

I kva metamorfiserte mafiske bergartar kan vi finne pyrope?

Vi kan finne det i mellom anna eklogitt og peridotitt.

17

I kva for miljø kan vi forvente å finne granatmineralet spessartine?

Det kan vi finne i lavtemperaturs metasediment og i felsiske magmatiske bergartar.

18

Kva grunnstoff står på x plass i spessartine?

Det er Mn. Mangan

19

Kva for granatmineral kan vi vente å finne i vanlege metasediment?

Det er almandine, som er rikt på Fe2+.

20

I kva for metamorfisert metasediment kan vi vente å sjå andradrtie?

Andradrite inneheld både jern og Ca, noko som er vanleg for karbonatbergartar. Så vi kan vente å sjå det i metamorfiserte karbonatbergartar.

21

Kva er den kjemiske formelen for grossular?

Det er:
Ca3Al2(Sio4)3

22

Kva er den kjemiske formelen for aluminium silikatane?

Det er Al2Sio5

23

Kvifor kan vi ikkje seie at Sillimanitt, andalusitt og kyanitt er endmebers av aluminum silicata?

Det er fordi dei har nøyaktig samme kjemisk formel. Samt at dei ikkje har den samme strukturen. Grunna stabilitet ved ulik p-t forhold.

24

Kva er eigentlig den strukturelle forskjellen mellom dei tre alsilicat polymorfane?

Sillimanitt har eit al side i strukturen som er 4 folda.
Andalusitt har ei al side som er 5 folda.
kyanuitt har ei oktahedral eller 6 folda side. (oktahedral? dette kan vel ikkje stemme? )

25

Teikn eit stabilitetsdiagram for Al2Sio5 polymorfane!

Aiiiit?

26

Kva finn vi vanligvis kyanitt?

Det finn vi i aluminium rike, mediums grad metasediment, nokon gangar også i mafiske eklogittar og høgtrykks granulittar.
(overalt nesten, altså?)

27

Kvar finn vi andalusitt?

Det finn vi i al rike lavtrykks metasediment.

28

Kvar finn vi sillimanitt?

Lav til mediums grad al rike metasediment. Samt av og til i al rike granulittar og pegmatittar.

29

Kva er eigentlig eit orthosilicat?

Det er mineral med isolerte tetrahedra som er linka isaman av kation i dei åpne romma.