Diverse Pensum Flashcards Preview

Mineralogi > Diverse Pensum > Flashcards

Flashcards in Diverse Pensum Deck (27)
Loading flashcards...
0

Kva er den viktigaste faktoren som bestemm den indre strukturen til eit mineral? (tenker då for mineral med likt kjemisk innhald)

Det er trykk og temperatur. Eksempel er aluminiumsilikata.

1

Kva er polymorfose?

Det er når mineral har samme kjemisk formel, men har ulik indre struktur som følgje av at dei har vore utsett for foskjellig trykk og temperatur.

2

Kva er isomorfose?

Det er solid solution miksing mellom endmembers på grunn av at minerala inneheld eit kationledd som krever kation av ein viss ladning og ioneradius. Altså, ulike kation kan opptre på samme plass i forskjellige mineral.

3

Kva kan ioneradiusen fortelle oss om kor godt emdmebers blandar seg i Isomorfose?

Jo større ioneradius forskjellen er, jo dårligare blir miksinga. Dette kan dels forklarast med at mineralstrukturen har ein begrensa plass som er utbyttbar og må byttast ut med tilsvarande grunnstoff med lignande ioneradius.

4

Kva er definisjonen på solid solution?

At forskjellige kationer kan opptre på samme stad i ein krystallstruktur. Dette fører til at ein kan blande to lignande mineral isaman.

5

Kva er simple solution?

Det er solid solution miksing mellom berre to endmbembers.

6

Kva er exhange vektor?

Det er dei forskjellige elementa som opptrer i ein solid/simple solution. Td mellom ferrosillite og enstetite er vektoren Mg-fe. fordi det er desse to elementa som er forskjellig i strukturen.

7

Kva for forskjellige stabililitetsfasar kan eit mineral ha ?

ustabilt, metastabilt og stabilt.

8

Kva forteller gibbs free energy (g) om stabiliteten til eit mineral?

Jo lavare verdien g er, jo høgare er stabiliteten (fasen) til mineralet.

9

Kva er eit nucleus?

Det er dei første atoma som eit mineral startar å vekse rundt.

10

Korleis målar ein stabiliteten til eit nucleus i forhold til omgjevnadane ( for eksempel i forhold til smelta)

Det gjer ein ved å sjå på stabiliteten til nucleuset. DeltaG, i forhold til stabiliteten DeltaG til smelta.

11

Kva er den kritiske radiusen til eit nucleus?

Det er radiusen eit nucleus er avhengi av å ha for at det skal begynne å vekse. Under denne radiusen fell det frå kvarandre ( om det kjem i feil fase eller?)

12

Kva er forholdet mellom ein krystall sine overflater og vekstraten til krystallen?

Det er slik, at den overflata som er størst i forhold til dei andre overflatene er den som veks saktast. Dei forskjellige krystalloverflatene veks altså i ulik hastigheit.

13

Kva seier "bravais lova"?

Den seier at det er den saktast veksande krystallflata som kryssar igjennom fleirs antall krystallgitter punkt, og dermed også gjene flest einheitceller.

14

Kva er ein "zoned crystal"?

Det er ein krystall som vi ser veks med omvendte åreringar, og der dei forskjellige laga fortel forskjellige historier (innhald) Dette har med at krystallen har vakse i eit reservoar av eit gidd innhald væske td. Etterkvart får reservoaret mindre innhald av enkelte grunnstoff og dette blir spegla i den lagdelte strukturen.

15

Kva er ein krystalldefekt?

Det er noko som vi ser som eit avik frå den ideelle krystallstrukturen.

16

Kva er ein point defekt?

Det er i bunn og grunn små områder som av ein eller anna grunn manglar ein mineralbyggestein. kan vere eit atom som manglar i ein gitt posisjon og dermed dannar eit hol.

17

Kva er schotthy effekten? (point defects)

Det er når det manglar eit kation, og mineralet ordnar den feilladninga som skjer ved å sleppe laus eit anion frå krystallstrukturen.

18

Kva er ein frenkel effekt ( point defects )?

Det er når eit atom forlet plassen sin i mineralstrukturen og blir skiva inn på ein uregelmessig plass istadnefor.

19

Kva er line defects ?

Det er når vi ser feilplasseringar i strukturen som går over ei betydelig linje.

20

Kva er planære defektar?

Det er når vi ser at krystallstrukturen på eit tidspunkt har blitt spegla om eit plan og deretter forsatt å vekse..

21

Kva er eit urehineits atom?

Det er eit atom som eigentlig ikkje høyrer heime i mineral strukturen (har heller ikkje passande ioneradius osv) men det har berre pressa seg inn mellom andre atom.

22

Kva er atom bytte og kva for krystall defekt er det knytta til?

Det er knytta til point defekts, og skjer der eit orginalatom blir bytta ut av eit atom som ikkje er med i den eigentlege mineraloppskrifta.

23

Nemn dei foskjellige point defectsa vi har.

Schoctty effect, frenkel effekt, ureiheits atom og atom bytte.

24

Korleis kan ein sjå point defects?

Det kan ein sjå om ein brukar instrument og ein ser små fargeforandringar.

25

Kor stor betydning kan point defects ha for manglar i krystallstrukturen?

Eit mineral kan mangle opp til 12.5 % av eit av grunnstoffa det er bygd opp av. Td pyrrhotite kan mangle denne mengda Fe.

26

Kva forskjellige line defects har ein?

Edge dislocations og skrew dislocation.
Desse ser ut som at mineralet har fått ein ny halvvegg. Edge, som om ein tek ein kube og kappar den på midten og limer den på igjen 5 cm inn på strukturen. skrew, samme berre at den ikkje er heilt kappa av, ser meir ut som ei saks.