Metamorf petrologi Flashcards Preview

Mineralogi > Metamorf petrologi > Flashcards

Flashcards in Metamorf petrologi Deck (20)
Loading flashcards...
0

Kva for forskjellige metamorfe linjer har vi med tanke på mafiske metamorfe bergartar?

Vi har det som er assosiert med høgt trykk. (Subduksjon)
Vi har det som er assosiert med medium trykk. (oregoneser)
Samt lavt trykk og lav temp, hydrothermal.

1

Kva skjer ved magmatiske bergartar i blåskifer facies?

Albite blir brutt ned og vi får glaukophane
i tillegg ser vi lawsonite som eit typisk diagnostisk mineral.

2

Kva skjer med mafiske metamorfe bergartar i overgang til eklogitt facies?

Det som skjer der, er at vi får ein gradevis økning i granatmineral tilstadeværelse. Dessutan vil glaukophane brytast ned til omfasitt.

3

Kva er eit anna navn vi har for medium trykks metamofose (av mafiske bergartar?)

Det er barrovian thermal gradient.

4

Kva for facies er det som er involverte i mafisk metamorfose ved medium trykks gradient?

Det er grønskifer facies, amfibolitt facies og granulitt facies.

5

Kva er typiske mineral i mafisk grønskifer facies?

Det er aktionolitt (eit amfibol) kloritt og epiodot. Det er desse minerala som gjev grønskifer fargen sin.

6

Kva er eit typisk diagnostisk mineral for grønskifer facies av mafiske bergartar?

Det er albite. Og dette er fordi at endmembermiksing mellom anorthite og albite ikkje har begynt enda.

7

Kva er typisk for amfibolitt facies av mafiske bergartar?

Den begynner på ca 500c.
Vi bevegar oss no igjennom det vi kallar for persistance gap, noko som betyr at vi får endmemermiksing mellom anorthite og albite. An23 eller oligoclase dannast. Vidare ser vi at det økande tempreratur og trykkstresset fører til at kloritt og epiodot blir brutt ned. noko som fører til at amfibolet hornblende dannast, og får ein dominerande posisjon mot slutten av amfibol facies.

8

Kva er typisk for granulittfacies av mafiske bergartar?

Det er at amfibolet hornblende som vi hadde med oss frå amfibolitt facies no blir brutt ned. dette frigjev volatiler noko som førerer til partiell smelting av bergarten. Og dannelsen av calsisk clinopyroksenet augitt.

9

Kva for facies er involverte når vi snakkar om veldig lav temp og trykks metamorfose av mafiske bergartar?

Det er zeolitt - Prehnite/pumpellyite facies.

10

Kva er det som kjenneteiknar zeolitt - prehnite- pumpellyite facies ?

Det er at faciesane er vanskelige å skille på grunn av at "diagnoseminerala" er stabile over eit overlappande trykk/temp intervall. Dei dannar like store krystallar og ganske så finkorna aggregat. Dei blir gjerne danna i sprekker og gangar som følgje av strømningar av varmt vatn. Tenker dette er typisk for havbunnsmetamorfose.

11

Kvifor har vi ikkje høg trykks metamorfose av pelitiske sediment?

Det veit eg ikkje, men det kan tenkast at dette er fordi dei blir fullstendig knust og skrapa(smelta) før vi får muligheita til å sjå korleis det ville oppført seg under slike forhold?

12

Kva for facies er det vi snakkar om når vi skal sjå på metamorfiserte pelitiske sediment ved middels trykk/temp gradient?

Det er grønskifer facies, amfibloitt facies og granulitt facies.

13

Middels p/t metamorfose av pelitiske sediment. Kva skjer i grønskiferfacies?

350c
typiske mineral:
Albite, Kvarts, muskovitt og kloritt
400c
muskovitt reagerar på den høge temperaturen og biotitt dannast.
450c.
Vi får gradevis meir grovkorna mineral. Og granat begynn å krystallisere.

14

medium p/t av peilitiske sediment, ved amfibolitt facies. Kva skjer?

Vi begynn på ca 550c
Kloritt blir erstatta av staurolitt.
som er stabilt opp til ca 650.
630-650:
kyanitt begynn å krystallisere.
Og dette er stabilt opp til ca 700c.

15

Granulitt facies. pelitiske metasediment. Kva skjer?

700c
Muskovitt forsvinn nesten heilt
Og bergarten er dominert av plagioclase og kvarts.
Sillimanitt begynn å krystallisere på bekostning av kyanitt.
Ved 750c.
her skjer det partiell smelting på grunn av volatilfrigjeringa frå muskovitt. Dette dannar migmatitt. sillimantt blir brutt ned til sillimanitt + k-feldspar.

16

Kva to hovedklassifiseringar av metamorfose har vi?

VI har statisk metamorfose og thermodynamisk metamorfose (knytt til platetektonikk)

17

Kva typar statisk og lokal metamorfose har vi ?

Vi har havbunnsmetamorfose, kontakt metamorfose, begravd metamorfose og sjokk metamorfose.

18

Kva typar dynamisk eller regional metamorfose har vi ? Og kva trykk/temperatur forhold har vi der?

Subdukjsonsrelatert metamorfose (høgt trykk, lav temperatur) Kontinental kollisjon metamorfose(Medium trykk og temperatur) og rift metamorfose (lavt trykk og høg temperatur)

19

Kva er phaseregelen eller phase rule?

Det er ein regel som beskriv forholdet mellom: P+F=C+2.
P er antall stabile fasar.
c er minimum antall kjemiske bestanddelar som representerar systemet( antall potensielle mineral?), F er antall degrees in freedom. Som beskriv antallet thermodymaiske eigenskapar som kan endrast utan destabilisering av eksisterane stabile fasar.