Meeting 17 Flashcards Preview

Wen Hua > Meeting 17 > Flashcards

Flashcards in Meeting 17 Deck (29):
0

Yào
To want, to need

1

苹果

Píngguǒ
Apple

2

Qián
Money

3

Jīn
Unit of weight (500 gr)

4

Kuài
Kuai

5

Hái
Still

6

别的

Bié de
Other

7

香蕉

Xiāngjiāo
Banana

8

Mǎi
To buy

9

一共

Yígòng
In total
Semuanya

10

Gěi
To give

11

多少钱

Duōshao qián
Brp harganya?

12

面包

Miànbāo
Bread

13

Maì
To sell

14

Píng
Botol

15

可乐

Kělè
Cola

16

Máo
Unit of currency
Puluhan

17

牛奶

Niúnǎi
Milk
Susu

18

特价

Tèjià
Special offer

19

Dài
Sack,bag

20

Zhè
This

21

Zhǎo
To give change

22

(这)些

(Zhè)Xiē
Beberapa

23

西瓜

Xīguā
Watermelon
Semangka

24

25

橙子

Chéngzi
Orange

26

木瓜

Mùguā
Papaya

27

草莓

Cǎoméi
Strawberry

28

葡萄

Pútao