Meeting 5 Flashcards Preview

Wen Hua > Meeting 5 > Flashcards

Flashcards in Meeting 5 Deck (29):
0

jiào
call, be called

1

Qǐng
Please

2

Wèn
To ask

3

什么

Shénme
What

4

名字

Míngzi
Name

5

Shì
To be

6


Which

7

Guó
Country

8

Rén
People

9

高兴

Gāoxìng
Happy, glad

10

认识

Rènshi
To know (somebody)

11

美国

Měiguó
US

12

中国

Zhōngguó
China

13

张华

Zhāng Huá
Zhāng Huá

14

日本

Rìběn
Jepang

15

韩国

Hánguó
Korea

16

澳大利亚

Àodàlìyà
Australia

17

德国

Déguó
Jerman

18

法国

Fǎguó
Italy

19

新加坡

Xīnjiāpō
Singapore

20

马夹西亚

Mǎláixīyà
Malaysia

21

荷兰

Hélán
Holland

22

意大利

Yìdàlì
Italy

23

英国

Yīngguó
English

24

印度

Yìndù
India

25

阿拉伯

Ālābó
Arab

26

Wǒ xiān jièshào yíxiàr

Saya perkenalkan terlebih dahulu

27

Nǐ shì na guó rěn?

Anda orang negara mana?

28

Wo shi yinni ren

Saya adalah orang Indonesia