Mikrobiell cellbiologi Flashcards Preview

Mikrobiologi > Mikrobiell cellbiologi > Flashcards

Flashcards in Mikrobiell cellbiologi Deck (63):
1

Vilka kriterier finns på levande celler?

- Reproduktion (kopiera DNA)

- Metabolism (ta in ämnen och göra sig av med skräp)

- Evolution

- Respons på stimuli

- Differentiering och genuttryck

2

Hur ser kromosomer ut hos eukaryoter?

Raka kromosomer med histoner, omslutet av kärnmembran. Mitokondrier och eventuella kloroplaster har eget cirkulärt DNA

3

Hur ser kromosomer ut prokaryoter?

1 cirkulär supercoilad kromosom

4

Vissa eukaryoter har flageller. Vad har de för funktion?

Rörelse - är mycket avancerade och komplexa vilket innebär att de kan bestämma precis vart de vill ta vägen

5

Vissa prokaryoter har flageller. Hur skiljer de sig från flagellerna hos eukaryoter?

Prokaryoternas flageller är enklare - de fungerar ungefär som en propell. Prokaryoterna kan därför inte bestämma precis vart de ska.

6

Vad är cilier?

Korta utskott som möjliggör rörelse

7

Ge exempel på ställe i kroppen där vi har cilier.

Lungor - "sopar" ut mikroorganismer och skräp så att det hamnar i matstrupen istället, för i luftvägarna vill vi inte ha någon konkurrens om gasutbytet

8

Flageller och cilier kan ha en extra funktion hos eukaryoter som de inte har hos prokaryoter. Vad?

"Fånga in" föda, typ som om utskotten var armar

9

Vad är plasmider?

Extra-DNA som prokaryoter kan ha. Kan ge t.ex. antibiotikaresistens 

10

Vad är fimbrie?

Utskott från cellen (prokaryota) som gör att den kan fästa sig vid ytor/andra celler 

11

Vad är pili?

Längre utskott hos prokaryota celler som gör att den kan fästa sig vid ytor/andra celler. Formad som ett "sugrör", vilket gör att cellerna kan utbyta genetiskt material (plasmider) med varandra, vilket kan användas för att sprida antibiotikaresistens t.ex.

12

Vad är endosporer?

Överlevnadsstruktur som bildas hos vissa grampositiva bakterier. Överlever svåra förhållanden och klimat.

13

Hur kan proteiner tillverkas så snabbt hos prokaryoter?

Deras transkription och translation är kopplade, så translationen kan börja innan transkriptionen är 100 % klar. 

14

Prokaryoter har inga mitokondrier, men de har ändå elektrontransportkedjan. Var sker den istället för i mitokondriemembranet?

I det cytoplasmiska membranet. Reaktionerna som sker är samma som i mitokondriemembran. 

15

Vilka tre domäner delas celler in i?

Bakterier, arkéer, eukaryoter 

16

Ge exempel på encelliga eukaryota celler.

Alger, protozoa/protister, fungi

17

Det cytoplasmiska membranet är en (kemisk/mekanisk) barriär mellan intra- och extracellulärt. Cellväggen är en (kemisk/mekanisk) barriär vars funktion är att förhindra osmotisk cellys.

Cytoplasmiskt membran - kemisk.

Cellvägg - mekanisk.

18

Vissa eukaryoter har cellvägg. Vilka?

Växter, fungi, protister

19

Varför kan arkéer leva i så extrema miljöer?

För deras cytoplasmiska membran skiljer sig från bakterier och eukaryoters. Arkéernas har etrar som sitter ihop. 

20

Vad innebär det att en bakterie är grampositiv?

Cellväggen har peptidoglukaner som har många stabila bindningar mellan sig.

A image thumb
21

Vad innebär det att en bakterie är gramnegativ?

Cellväggen har peptidoglukaner som har många stabila bindningar mellan sig, men de har även ett extra membran som inte är särskilt kemiskt intakt.

A image thumb
22

Hur kan man skilja grampositiva och -negativa bakterier åt om man vill kolla i mikroskop?

Färgar man in dem så kommer den blåa färgen stanna hos de grampositiva eftersom peptidoglukanerna "håller fast" färgen. Hos de gramnegativa cellerna kommer den blåa färgen försvinna ut.

23

Varför är gramnegativa celler känsligare för uttorkning än vad grampositiva är?

För gramnegativa har ett extramembran och detta medför att de behöver mer vatten. 

24

Vilken struktur är det som bestämmer cellens morfologi?

Cellväggen

25

Vad kallas denna morfologiska form?

Q image thumb

Kocker (coccus, plural cocci)

26

Vad kallas denna morfologiska form?

Q image thumb

Stavar / rods

27

Vad kallas denna morfologiska form?

Q image thumb

Spiriller

28

Vad kallas denna morfologiska form?

Q image thumb

Spirocheter

29

Vad kallas denna morfologiska form?

Q image thumb

Knoppande

30

Vad kallas denna morfologiska form?

Q image thumb

Filamentväxande

31

Vilka olika morfologier kan prokaryoter ha?

Kocker, stavar, spiriller, spirocheter, knoppande, filamentväxande

32

Vad kallas de flagell-liknande utskotten som finns hos arkéer?

Archaellum

33

Varför är eukaryoter större än prokaryoter?

Eukaryoter har organeller med egna membran och detta tar massa plats

34

Har eukaryoter cellkärna?

Ja

35

Har eukaryoter plasmider?

Nej

36

Har eukaryoter cellmembran?

Ja

37

Har eukaryoter cellvägg?

Vissa har, vissa har inte

38

Har eukaryoter ribosomer?

Ja

39

Har eukaryoter pili?

Nej

40

Har eukaryoter fimbriae?

Nej

41

Har eukaryoter flageller?

Vissa har, vissa har inte

42

Har eukaryoter cilier?

Vissa har, vissa har inte 

43

Har eukaryoter endosporer?

Nej

44

Har bakterier cellkärna?

Nej

45

Har bakterier plasmider?

Ja

46

Har bakterier cellmembran?

Ja

47

Har bakterier cellvägg?

Inte alla, men de flesta

48

Har bakterier ribosomer?

Ja

49

Har bakterier pili?

Ja

50

Har bakterier fimbriae?

Ja

51

Har bakterier flageller?

Ja

52

Har bakterier cilier?

Nej

53

Har bakterier endosporer?

Vissa har, vissa har inte

54

Har arkéer cellkärna?

Nej

55

Har arkéer plasmider?

Ja

56

Har arkéer cellmembran?

Ja

57

Har arkéer cellvägg?

Inte alla, men de flesta

58

Har arkéer ribosomer?

Ja

59

Har arkéer pili?

Ja

60

Har arkéer fimbriae?

Ja

61

Har arkéer flageller?

Ja

62

Har arkéer cilier?

Nej

63

Har arkéer endosporer?

Nej