New GRE Appendant 3000 List 06 Flashcards Preview

Appendant 3000+ > New GRE Appendant 3000 List 06 > Flashcards

Flashcards in New GRE Appendant 3000 List 06 Deck (500)
Loading flashcards...
1
Study

fad [fæd] n.

(流行一时的)狂热,时尚

2
Study

faddish ['fædiʃ] adj.

流行一时的,时尚的

3
Study

fade [feid] v.

褪色,消失,凋谢

4
Study

fag [fæg] v.

苦干;

5
Study

fail-safe [ˈfeɪlˌseɪf] n.

自动防故障装置

6
Study

fainthearted [ˈfeɪntˈhɑ:tɪd] adj.

懦弱的,无精神的;胆小的

7
Study

fair-minded [ˈfeəˈmaindid] adj.

公平的,公正的

8
Study

fake [feik] v.

伪造;佯装

9
Study

falcon ['fɔ:lkən] n.

猎鹰;隼

10
Study

fallacious [fə'leiʃəs] adj.

欺骗的;谬误的

11
Study

fallacy ['fæləsi] n.

谬误,错误

12
Study

fallibility [`fælə'biləti] n.

易于出错的,出错性

13
Study

fallible ['fæləbəl] adj.

会犯错的,易犯错的

14
Study

fallow ['fæləu] n.

休耕地;

15
Study

falsehood ['fɔ:lshud] n.

谎言

16
Study

falsify ['fɔ:lsifai] v.

篡改;说谎

17
Study

falter ['fɔ:ltə] v.

摇晃,蹒跚;支吾地说

18
Study

familiarity [fə`mili'æriti] n.

精通;亲近;不拘礼仪

19
Study

famine ['fæmin] n.

饥荒

20
Study

famish ['fæmiʃ] v.

使饥饿

21
Study

fanatic [fə'nætik] n.

狂热者

22
Study

fancied [ˈfænsid] adj.

空想的,虚构的

23
Study

fanfare ['fænfeə] n.

夸耀性游行;嘹亮的喇叭声

24
Study

fang [fæŋ] n.

(蛇的)毒牙

25
Study

fantasia [fæn'teiziə] n.

幻想曲;组合乐曲

26
Study

fantasy ['fæntəsi] n.

想象;幻想

27
Study

far-reaching [ˈfɑ:ˈri:tʃɪŋ] adj.

影响深远的

28
Study

farce [fa:s] n.

闹剧;荒谬,胡闹

29
Study

farewell [feə'wel] in.terj.

再会,再见;

30
Study

farrow ['færəu] v.

(母猪)生产;