New GRE Appendant 3000 List 09 Flashcards Preview

Appendant 3000+ > New GRE Appendant 3000 List 09 > Flashcards

Flashcards in New GRE Appendant 3000 List 09 Deck (500)
Loading flashcards...
1
Study

loathe [ləuð] v.

憎恨,厌恶

2
Study

lobby ['lɔbi] n.

大厅,休息厅

3
Study

lobe [ləub] n.

耳垂;(肺、肝等的)叶

4
Study

locale [ləu'ka:l] n.

事件发生的现场、地点

5
Study

locomotion [`ləukə'məuʃən] n.

运动,移动

6
Study

locomotive [`ləukə'məutiv] adj.

移动的;

7
Study

locus ['ləukəs] n.

地点,所在地

8
Study

locust ['ləukəst] n.

蝗虫;贪吃的人

9
Study

locution [ləu'kju:ʃən] n.

语言风格;惯用语

10
Study

lode [ləud] n.

矿脉

11
Study

loft [lɔft] n.

阁楼,顶楼

12
Study

lofty ['lɔfti] adj.

崇高的,高尚的

13
Study

log [lɔg] n./v.

日志,记录;

14
Study

logistics [lə'dʒistiks] n.

后勤学;后勤

15
Study

logjam ['lɔgdʒæm] n.

浮木阻塞;阻塞状态;僵局

16
Study

loiter ['lɔitə] v.

游荡;徘徊

17
Study

loll [lɔl] v.

懒洋洋地坐或卧

18
Study

long-winded [ˈlɔŋˈwindid] adj.

冗长的

19
Study

longevity [lɔn'dʒeviti] n.

长寿

20
Study

longing ['lɔŋiŋ] n.

渴望

21
Study

loom [lu:m] n.

织布机;

22
Study

loon [lu:n] n.

愚人;疯子

23
Study

loop [lu:p] n.

圈,金属线圈

24
Study

loophole [ˈlu:pˌhəʊl] n.

枪眼,小窗,换气孔

25
Study

loosen ['lu:sən] v.

变松,松开

26
Study

lope [ləup] n.

轻快的步伐;

27
Study

lopsided [ˈlɔpˈsaɪdɪd] adj.

倾向一方,不平衡的

28
Study

loquacious [ləu'kweiʃəs] adj.

多嘴的,饶舌的

29
Study

lore [lɔ:] n.

知识;传说

30
Study

lot [lɔt] n.

签;命运;