New GRE Appendant 3000 List 11 Flashcards Preview

Appendant 3000+ > New GRE Appendant 3000 List 11 > Flashcards

Flashcards in New GRE Appendant 3000 List 11 Deck (500)
Loading flashcards...
1
Study

pier [piə] n.

桥墩;码头

2
Study

pierce [piəs] v.

刺透;穿过

3
Study

piercing ['piəsiŋ] adj.

(寒风)刺骨的;敏锐的

4
Study

pigment ['pigmənt] n.

天然色素;干粉颜料

5
Study

pilfer ['pilfə] v.

偷窃

6
Study

pilgrim ['pilgrim] n.

朝圣客,香客

7
Study

pillage ['pilidʒ] v./n.

抢劫,掠夺

8
Study

pillar ['pilə] n.

柱子

9
Study

pillory ['piləri] n.

颈手枷;示众,嘲弄

10
Study

pilot ['pailət] n.

飞行员;领航员;领导人

11
Study

pincers ['pinsəz] n.

钳子,镊子

12
Study

pinch [pintʃ] v.

捏,掐;

13
Study

pine [pain] n.

松树;

14
Study

pinnacle ['pinək(ə)l] n.

尖塔;山峰,顶峰

15
Study

pinpoint ['pinpɔint] v.

精确地找出或描述;

16
Study

pious ['paiəs] adj.

虔诚的,尽责的

17
Study

piquant ['pi:kənt] adj.

辛辣的,开胃的;兴奋的

18
Study

pique [pi:k] n./v.

(因自尊心受伤害而导致的)不悦,愤怒;

19
Study

pirate ['paiərət] n.

海盗,剽窃者;

20
Study

pirouette [`piru'et] v./n.

(舞蹈)脚尖着地的(地)旋转

21
Study

piscatorial [piskə'tɔ:riəl] adj.

捕鱼的,渔民的

22
Study

pistol ['pistl] n.

手枪

23
Study

pitch [pitʃ] n.

沥青,柏油;音调

24
Study

pitcher ['pitʃə] n.

有柄水罐

25
Study

piteous [ˈpɪti:əs] adj.

可怜的

26
Study

pitfall ['pitfɔ:l] n.

陷阱,未料到的危险或困难

27
Study

pith [piθ] n.

精髓,要点

28
Study

pithiness ['piθinis] n.

简洁

29
Study

pithy ['piθi] adj.

(讲话或文章)简练的

30
Study

pitiful ['pitifəl] adj.

值得同情的,可怜的