Numbers Flashcards Preview

Exam Chinese > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (33):
1

10,000


一万
yīwàn

1,0000

2

12,000

yíwànliǎngqiān
一万两千


1,2000

3

13,200

一万三千两百
yīwàn sānqiān liǎngbǎi

1,3200

4

56,700

五万六千七百
wǔwàn liùqiān qībǎi

5,6700

5

1,000,000,000
one thousand million (billion)

十亿
shí yì

6

100 million

亿

7

10 million

(一)千万
yīqiān wàn

8

1 million

一百万
bǎi wàn

9

100,000
one hundred thousand

十万
shí wàn

10

1.4 billion
(the population of China)

十四亿
shísì yì

11

2,914,680

两百九十一万四千六百八十
èrbǎi jiǔshí-yī wàn sìqiān liùbǎi bāshí

12

5,3798,250

五千三百七十九万 八千两百五十
wǔqiān sānbǎi qīshí-jiǔ wàn bāqiān liǎngbǎi wǔshí

13

25,158,367,200

251,5836,7200

两百五十一亿,五千八百三十六万,七千两百
liǎngbǎi wǔshí-yī yì wǔqiān bābǎi sānshí-liù wàn qīqiān èrbǎi

14

719 square kilometres

七百十九 平方公里
Qībǎi shíjiǔ píngfānggōnglǐ

15

a population of 5,469,700

546,9700

有五百四十六万九千七百的人口
Yǒu wǔbǎi sìshíliù wàn jiǔqiān qībǎirénkŏu

16

I have the 3rd highest population density in the world.

我的人口密度是全世界第三高
Wǒ de rénkǒu mìdù shì quán shìjiè dì sān gāo

17

74.1% of the population is Chinese

中国人占人口的100分之七十四点一
Zhōngguó rén zhàn rénkǒu de 100 fēn zhī qīshísì diǎn yī

18

329,847 square kilometres.

三十二万九千八百四十七平方公里
Sānshí'èr wàn jiǔqiān bābǎi sìshíqī

19

a population of 28,334,100

有两千八百三十三万四千一百人口
yǒu liǎng qiān bābǎi sānshísān wàn sìqiān yībǎi rénkǒu

20

I cover a total area of 120,540 square kilometres.

我的面积是 十二万零五百四十平方公里。
Wǒ de miànjī shì shí'èr wàn líng wǔbǎi sìshí píngfāng gōnglǐ.

21

I have a population of 24,895,000 people.

我有 两千四百八十九万五千人口
Wǒ yǒu liǎng qiān sìbǎi bāshíjiǔ wàn wǔqiān rénkǒu

22

150 million

一亿 五千 万 yīyì wǔqiān wàn

23

105 million

一亿 零五百万
Yī yì ling wǔbǎi wàn

24

120 million

一亿 两千 万

25

10 million

千万

26

11 million

一千一百万

27

24 million

两千四百万

28

66 million (population of UK)

六千六百万

29

100 million

一 亿

30

325 million (population of USA)

三亿 两千五百万
Sān yì liǎng qiān wǔbǎi wàn

31

one billion

十亿
shi2yi4

32

ten billion

100 亿
yi baiyi4

33

5 billion

50亿