Pediatrik - Quiz (Akut, hud, smärta, njurar) Flashcards Preview

T9 > Pediatrik - Quiz (Akut, hud, smärta, njurar) > Flashcards

Flashcards in Pediatrik - Quiz (Akut, hud, smärta, njurar) Deck (25)
Loading flashcards...
1

Vad är vanligaste orsakerna till död hos barn <15 år?

Perinatala tillstånd

2

Redogör för en struktur vid akut bedömning av barn

Quick look: BBB
SSS
A - Titta, lyssna, känn, fri luftväg - HLR?
B: RWOT
C: PPPPP
D: Medvetandegrad, tonus, pupiller, nackstelhet, grovmmotorik
E: temp, utslag, skador, blåmärken

3

Nämn ett par tecken som tyder på anafylaxi?

Ökande buksmärta, diarré, upprepade kräkningar, urin och faeces-avgång

Hes, bronkobstruktion, hosta, hypoxi, andningsstopp

Takykardi, hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp

Uttalad trötthet, rastlöshet, oro, svimning, förvirring, medvetslöshet

4

Behandling vid anafylaxi?

Adrenalin i.m: 0,15 mg (<20 kg), 0,3 mg (>20 kg). Upprepas v.b

Antihistamin: Aerius 2,6 mg (<6 år), 5 mg (>6 år)

Betametason: Betapred 3 mg (<6 år), 5 mg (>6 år).

Inhallation bronkdilaterare, syrgas, vätska.

5

Bolusdos vid cirkulationspåverkan?

(10)-20 ml/kg Ringer-Acetat

6

Vanligaste agens till sepsis efter nyföddhetsperioden?

S. aureus, E. coli, pneumokocker, meningokocker

7

Symtom vid sepsis?

Sänkt AT
Irritabel
Feber eller hypotermi
Takykardi, takypné
Blek/marmorerad
Förlängd kapillär återfyllnad
Sjunkande medvetandegrad
Utebliven urinproduktion
Lågt blodtryck

8

Handläggning vid misstänkt sepsis?

Prover: CRP, blodstatus + diff, ALAT, krea, elektrolyter, syrabas, blödningsparametrar. Rundodling.

Handlägg enligt ABCDE
Syrgas, bolusvätska
Antibiotika: bensylPc eller Cefotaxim + aminoglykosid.

9

Vanligaste agens till meningit?

Meningokocker, pneumokocker, H. influensa

10

Symtom vid meningit?

Sänkt AT
Irritabel
Blek, marmorerad
Nackstyvhet
Buktande fontanell
Petekier
Fokalneurologi

11

Handläggning vid misstänkt meningit?

Samma prover som vid sepsis + glukos.

LP: odling/direktmikroskopi, celler, albumin, glukos, laktat, virus. PCR.

Handlägg med ABCDE
Syrgas
Vätskebolus
Betametason iv
Antibiotika: Cefotaxim + Ampicillin
Aciklovir: om herpesencefalit ej kan uteslutas.

Hörselkontroll

12

Vanligaste orsaker till intoxikation hos små och stora barn?

Barn < 10: olycksfall, kemiska produkter, läkemedel, växter

Barn >10 år: självdestruktiva handlingar, läkemedel, kemiska produkter

13

När görs ventrikeltömning?

Om risk för mycket allvarlig intox, inom 1 h om flytande form, inom 2 h om fast form.

Kontraindicerat vid medvetslöshet, frätande ämnen, petroleumprodukter, krampbenägenhet.

14

Dos medicinskt KOL?

10-20 g till små barn
25-50 g till större barn

Kol absorberar de flesta läkemedel; dock inte järn, litium, etanol, metanol eller cyanid

15

Nämn några specifika antidoter vid intoxikation

Acetylcystein - paracetamol
Naloxon - opiater
Lanexat - bensodiazepiner
Desferal - järn

16

Hur handläggs intag av petroliumprodukter?

Ej kräkning, ej aktivt kol, ej ventrikelsköljning. Kan ge kemisk pneumoni.

17

Berätta om erytema toxicum neonatorum, blöjdermatit och urtikaria.

1. Hormonplitor, ofarligt. Ingen behandling, försvinner inom ett par veckor.

2. Irritation pga fukt, urin, avföring. Behandling: tvätt, torka, lufta. Fet salva (Zinksalva), alsollösning följt av cortimyc.

3. Majoriteten idiopatisk. Kan vara reaktion på läkemedel, allergen, köld, värme. Behandling: icke-sederande antihistamin (Aerius) ev. lätt sederande till natten (Tavegyl)

18

Berätta om vattkoppor, höstblåsor och tredagarsfeber.

1. VZV, mycket smittsamt, feber, värk. Kan ge sepsis, pneumoni, meningit, encefalit, stroke. Behandling symtomatisk - antivitalt till immunsupprimerade och tonåringar.

2. Coxsackie A16. Feber samt blåsor hand-foot-mouth. Behandling symtomatisk.

3. Exanthema subitum (HHV 6/7). 40 grader feber men pigga. Efter 2-5 dagar utslag på bål, armar, ben, ansikte. Kliar ej.
Behandling: symtomatisk

19

Berätta om herpes simplex, atopiskt eksem och impetigo.

1.
2.
3.

20

Berätta om femte sjukan, scharlakansfeber och badhusfötter.

1.
2.
3.

21

Berätta om de farliga hudutslagen hos barn.

SSSS

Kawasaki

Purpura och peteckier

22

Hur kan du göra smärtskattning hos barn i olika åldrar?

Fysiologiska parametrar - hos de minsta barnen
Systematisk beteendeobservation - under 3-4 år
Ansiktsskalor: från ca 3-4 år
VAS: från ca 7 år

23

Berätta om en ansiktsskala du kan använda vid smärtskattning

FPS-R: Face Pain Scale
Ansikten hur ont det gör, barnet får peka.

24

Vad bedöms i en FLACC-smärtskattning?

Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (Tröstbarhet)

25

Behandlingstrappa för barn med nociceptiv smärta?

1. Paracetamol 15 mg/kg x 4-6
Dygnsdos max 90-100 mg/kg i 2-3 dygn, därefter 60-80 mg/kg/dygn.
Laddningsdos max 1 g.

NSAID

2. Morfin p.o 0,2-0,5 mg/kg

3. Morfin i.v 0,1 mg/kg