Phonetics - animals Flashcards Preview

Phonetics > Phonetics - animals > Flashcards

Flashcards in Phonetics - animals Deck (156):
1

ˈæləˌgeɪtər

alligator

2

ˈænt

ant

3

ˈæntˌiːtər

anteater

4

ˈæntəˌloʊp

antelope

5

ˌɑrməˈdɪloʊ

armadillo

6

bæˈbuːn

baboon

7

ˈbædʒər

badger

8

ˈbæt

bat

9

ˈber

bear

10

ˈbiːvər

beaver

11

ˈbiː

bee

12

ˈbiːtəl

beetle

13

ˈbɔr

boar

14

ˈbəfəˌloʊ

buffalo

15

ˈbəmbəlˌbiː

bumblebee

16

[butterfly]

butterfly

17

ˈkæməl

camel

18

kəˈneriː

canary

19

ˈkæt

cat

20

ˈkætəˌpɪlər

caterpillar

21

ˈsentəˌpiːd

centipede

22

kəˈmiːljən

chameleon

23

ˈtʃiːtə

cheetah

24

ˈtʃɪkən

chicken

25

ˈklæm

clam

26

ˈkɑkˌroʊtʃ

cockroach

27

ˈkɔrəl

coral

28

ˈkuːgər

cougar

29

ˈkæʊ

cow

30

kaɪˈoʊtiː

coyote

31

ˈkræb

crab

32

ˈkreɪn

crane

33

ˈkreɪˌfɪʃ

crayfish

34

ˈkrɑkəˌdaɪl

crocodile

35

ˈkroʊ

crow

36

ˈdædiː ˈlɔŋ ˈlegz

daddy long legs

37

ˈdɪr

deer

38

ˈdɪŋgoʊ

dingo

39

ˈdɔg

dog

40

ˈdɑlfən

dolphin

41

ˈdɑŋkiː

donkey

42

ˈdəv

dove

43

ˈdrægənˌflaɪ

dragonfly

44

ˈdək

duck

45

ˈiːgəl

eagle

46

ˈiːl

eel

47

ˈeləfənt

elephant

48

ˈelk

elk

49

fləˈmɪŋgoʊ

flamingo

50

ˈflaɪ

fly

51

ˈfɑks

fox

52

ˈfrɔg

frog

53

gəˈzel

gazelle

54

dʒəˈræf

giraffe

55

ˈgoʊt

goat

56

[goldfish]

goldfish

57

ˈguːs

goose

58

gəˈrɪlə

gorilla

59

ˈgræsˌhɑpər

grasshopper

60

ˈgræʊnˌhɔg

groundhog

61

ˈgɪniː ˈpɪg

guinea pig

62

ˈgəl

gull

63

ˈhæm(p)stər

hamster

64

ˈher

hare

65

ˈhen

hen

66

ˌhɪpəˈpɑtəməs

hippopotamus

67

ˈhɔrs

horse

68

[horsefly]

horsefly

69

ˈhəmɪŋˌbərd

hummingbird

70

haɪˈiːnə

hyena

71

ˈdʒæˌgwɑr

jaguar

72

ˈdʒeliːˌfɪʃ

jellyfish

73

ˌkæŋgəˈruː

kangaroo

74

kəˈwɑlə

koala

75

kəˈmoʊdoʊ ˈdrægən

komodo dragon

76

ˈleɪdiːˌbəg

ladybug

77

ˈliːmər

lemur

78

ˈlaɪən

lion

79

ˈlɪzərd

lizard

80

ˈlɑmə

llama

81

ˈlɑbstər

lobster

82

ˈlɪŋ(k)s

lynx

83

ˈmɪrˌkæt

meerkat

84

ˈmɪŋk

mink

85

ˈmoʊl

mole

86

ˈməŋkiː

monkey

87

məˈskiːtoʊ

mosquito

88

ˈmɔθ

moth

89

ˈmæʊs

mouse

90

ˈɑktəpəs

octopus

91

ˈpɑsəm

opossum

92

ˈɑstrɪtʃ

ostrich

93

ˈɑtər

otter

94

ˈæʊl

owl

95

ˈɑks

ox

96

ˈpændə

panda

97

ˈpænθər

panther

98

ˈperət

parrot

99

ˈpiːˌkɑk

peacock

100

ˈpengwən

penguin

101

ˈfezənt

pheasant

102

ˈpɪg

pig

103

ˈpɪdʒən

pigeon

104

pəˈrɑnə

piranha

105

ˈplætɪpəs

platypus

106

ˈpoʊlər ˈber

polar bear

107

ˈpoʊniː

pony

108

ˈpɔrkjəˌpaɪn

porcupine

109

ˈprɔn

prawn

110

təˈrænəˌdɑn

pteranodon

111

ˈpəfən

puffin

112

ˈræbət

rabbit

113

ræˈkuːn

raccoon

114

ˈræt

rat

115

ˈreɪnˌdɪr

reindeer

116

raɪˈnɑsrəs

rhinoceros

117

ˈruːstər

rooster

118

ˈskɔrpiːən

scorpion

119

ˈsiː əˈneməniː

sea anemone

120

ˈsiː ˈkjuːkəmbər

sea cucumber

121

ˈsiː ˈərtʃən

sea urchin

122

[seahorse]

seahorse

123

ˈsiːl

seal

124

ˈsiːˌʃel

seashell

125

ˈʃɑrk

shark

126

ˈʃiːp

sheep

127

ˈskəŋk

skunk

128

ˈsləg

slug

129

ˈsneɪl

snail

130

ˈsneɪk

snake

131

ˈspaɪdər

spider

132

ˈskwərl

squirrel

133

ˈstɑrˌfɪʃ

starfish

134

ˌstegəˈsɔrəs

stegosaurus

135

ˈreɪ

ray

136

ˈstɔrk

stork

137

ˈswɑn

swan

138

ˈsɔrdˌfɪʃ

swordfish

139

ˈteɪpər

tapir

140

tæzˈmeɪniːən ˈdevəl

tasmanian devil

141

ˈtaɪgər

tiger

142

ˈtoʊd

toad

143

ˈtuːnə ˈfɪʃ

tuna fish

144

ˈtərkiː

turkey

145

ˈtərtəl

turtle

146

təˌrænəˈsɔrəs

tyrannosaurus

147

ˈwɔlrəs

walrus

148

ˈwɔrtˌhɔg

warthog

149

ˈwɑsp

wasp

150

ˈwiːzəl

weasel

151

ˈweɪl

whale

152

ˈwʊlf

wolf

153

ˌwʊlvəˈriːn

wolverine

154

ˈwʊdˌpekər

woodpecker

155

ˈwərm

worm

156

ˈziːbrə

zebra