Phonetics - items in the bathroom Flashcards Preview

Phonetics > Phonetics - items in the bathroom > Flashcards

Flashcards in Phonetics - items in the bathroom Deck (47):
1

[bathroom] ˈkɑrt

bathroom cart

2

[bathroom] ˈtaɪlz

bathroom tiles

3

[bathtub]

bathtub

4

ˈbəbəl ˈbæθ

bubble bath

5

ˈkoʊm

comb

6

ˈdentəl ˈflɑs

dental floss

7

diːˈoʊdərənt

deodorant

8

ˈdaɪəˌdem

diadem

9

dɪˈspoʊzəbəl ˈreɪzər

disposable razor

10

ˈemriː ˈbɔrd

emery board

11

ˈaɪ ˈlaɪnər

eye liner

12

ˈaɪ ˈʃædoʊ

eye shadow

13

ˈaɪˌlæʃ ˈkərlər

eyelash curler

14

ˈfeɪs ˈkriːm

face cream

15

ˈflɔr ˈwaɪpər

floor wiper

16

fæʊnˈdeɪʃən

foundation

17

ˈher ˈbrəʃ

hair brush

18

ˈher ˈspreɪ

hair spray

19

ˈlɪpˌstɪk

lipstick

20

[make-up] ˈbrəʃ

make-up brush

21

mæˈskerə

mascara

22

ˈmedəsən ˈkæbnɪt

medicine cabinet

23

ˈmɪrər

mirror

24

ˈneɪl ˈbrəʃ

nail brush

25

ˈneɪl ˈklɪpərz

nail clippers

26

ˈneɪl ˈfaɪl

nail file

27

ˈneɪl ˈpɑlɪʃ

nail polish

28

ˈneɪl ˈsɪzərz

nail scissors

29

ˈpərˌfjuːm

perfume

30

ˈpæʊdər kəmˈpækt

powder compact

31

[razorblade]

razorblade

32

[scrunchy]

scrunchy

33

ʃæmˈpuː

shampoo

34

ˈʃeɪvɪŋ ˈbrəʃ

shaving brush

35

ˈʃæʊr ˈkərtən

shower curtain

36

ˈsoʊp

soap

37

ˈtɔɪlət ˈpeɪpər

toilet paper

38

ˈtuːθˌbrəʃ

toothbrush

39

[toothpaste]

toothpaste

40

ˈtæʊl

towel

41

ˈtwiːzərz

tweezers

42

ˈwɔʃɪŋ ˈspəndʒ

washing sponge

43

[bronzer]

bronzer

44

ˈkloʊz ˈpeg

clothes peg

45

[concealer]

concealer

46

ˈkɑtən ˈbədz

cotton buds

47

ˈlɪp ˈglɑs

lip gloss