Phonetics - verbs Flashcards Preview

Phonetics > Phonetics - verbs > Flashcards

Flashcards in Phonetics - verbs Deck (90):
1

tə əˈplɔd

to applaud

2

tə ˈæsk

to ask

3

tə ˈbeɪk

to bake

4

tə ˈbeg

to beg

5

tə ˈbaɪt

to bite

6

tə ˈbloʊ

to blow

7

tə ˈbɔɪl

to boil

8

tə ˈbreɪk

to break

9

tə ˈbrəʃ

to brush

10

tə ˈkætʃ

to catch

11

tə ˈtʃuː

to chew

12

tə ˈkloʊz

to close

13

tə ˈkoʊm

to comb

14

tə ˈkʊk

to cook

15

tə ˈkæʊnt

to count

16

tə ˈkraɪ

to cry

17

tə ˈkət

to cut

18

tə ˈdæns

to dance

19

tə dɪˈstrɔɪ

to destroy

20

tə ˈdrɔ

to draw

21

tə ˈdrɪŋk

to drink

22

tə ˈdraɪv

to drive

23

tə ˈdrɑp

to drop

24

tə ˈiːt

to eat

25

tə ɪˈreɪs

to erase

26

tə ˈfɔl

to fall

27

tə ˈfaɪt

to fight

28

tə ˈfɪʃ

to fish

29

tə ˈstəmbəl

to stumble

30

tə ˈflaɪ

to fly

31

tə ˈfraɪ

to fry

32

tə ˈget

to get

33

tə ˈgɪv

to give

34

tə ˈgrɪl

to grill

35

tə ˈhænd

to hand

36

tə ˈhoʊld

to hold

37

tə ˈaɪ(s)ˌskeɪt

to ice-skate

38

tə ˈdʒəmp

to jump

39

tə ˈkɪk

to kick

40

tə ˈkɪs

to kiss

41

tə ˈnɪt

to knit

42

tə ˈnɑk

to knock

43

tə ˈlæf

to laugh

44

tə ˈlɪsən

to listen

45

tə ˈlʊk ət

to look at

46

tə ˈlʊk fər

to look for

47

tə ˈmeɪl

to mail

48

tə ˈmeɪk ə ˈfoʊn ˈkɔl

to make a phone call

49

tə ˈoʊpən

to open

50

tə ˈɑpəˌreɪt

to operate

51

tə ˈpæk

to pack

52

tə ˈpæs

to pass

53

tə ˈpeɪ

to pay

54

tə ˈpɪk

to pick

55

tə ˈpleɪ

to play

56

tə ˈpʊl

to pull

57

tə ˈdres

to dress

58

tə ˈreɪs

to race

59

tə ˈriːd

to read

60

tə riːˈsaɪkəl

to recycle

61

tə ˈraɪd ə ˈbaɪsɪkəl

to ride a bicycle

62

tə ˈrən

to run

63

tə ˈsel

to sell

64

tə ˈsoʊ

to sew

65

tə ˈʃæʊt

to shout

66

tə ˈsaɪn

to sign

67

tə ˈsɪŋ

to sing

68

tə ˈsɪp

to sip

69

tə ˈskiː

to ski

70

tə ˈsliːp

to sleep

71

tə ˈslaɪd

to slide

72

tə ˈsmel

to smell

73

tə ˈsnɔr

to snore

74

tə ˈstep

to step

75

tə ˈswɪm

to swim

76

tə ˈswɪŋ

to swing

77

tə ˈteɪk

to take

78

tə ˈteɪk ə ˈbæθ

to take a bath

79

tə ˈteɪk ə ˈʃæʊr

to take a shower

80

tə ˈteɪk ə ˈwɔk

to take a walk

81

tə ˈteɪk ˈɔf

to take off

82

tə ˈtɔk

to talk

83

tə ˈθroʊ

to throw

84

tə ˈtərn

to turn

85

tə ˈtaɪp

to type

86

tə ˈweɪt

to wait

87

tə ˈwɔk

to walk

88

tə ˈwɔʃ

to wash

89

tə ˈwɑtʃ ˈtiːˈviː

to watch TV

90

tə ˈraɪt

to write