Phonetics - feelings Flashcards Preview

Phonetics > Phonetics - feelings > Flashcards

Flashcards in Phonetics - feelings Deck (105):
1

ˈægrəˌveɪtɪd

aggravated

2

əˈgresɪv

aggressive

3

ˈægəˌnaɪzd

agonized

4

əˈlɑrmd

alarmed

5

əˈnɔɪd

annoyed

6

ˈæŋ(k)ʃəs

anxious

7

əˌpɑləˈdʒetɪk

apologetic

8

əˈstæʊndɪd

astounded

9

ˈbæʃfəl

bashful

10

bɪˈtreɪd

betrayed

11

ˈblɪsfəl

blissful

12

ˈbɔrd

bored

13

ˈkɔʃəs

cautious

14

ˈtʃɑrmd

charmed

15

ˈkoʊld

cold

16

ˈkɑnsənˌtreɪtɪŋ

concentrating

17

kənˈsərnd

concerned

18

ˈkɑnfədənt

confident

19

kənˈfjuːzd

confused

20

ˈkræŋkiː

cranky

21

ˈkjʊriːəs

curious

22

ˈdeɪzd

dazed

23

dɪˈmjʊr

demure

24

dɪˈprest

depressed

25

dɪˈstrɔɪd

destroyed

26

dɪˈtərmənd

determined

27

ˈdevəˌsteɪtɪd

devastated

28

ˌdɪsəˈpɔɪntɪd

disappointed

29

dɪsˈkərɪdʒd

discouraged

30

dɪˈskəstɪd

disgusted

31

dɪsˈhɑrtənd

disheartened

32

dɪsˈmeɪd

dismayed

33

dɪsˈpliːzd

displeased

34

dɪsˈteɪstfəl

distasteful

35

ˈdæʊnˌkæst

downcast

36

ˈdrəŋk

drunk

37

ekˈstætɪk

ecstatic

38

ɪˈleɪtɪd

elated

39

ɪnˈreɪdʒd

enraged

40

ˈenviːəs

envious

41

ˈiːvəl

evil

42

ɪgˈzæspəˌreɪtɪd

exasperated

43

ɪgˈzɔstɪd

exhausted

44

ˈfraɪtənd

frightened

45

ˈfrəsˌtreɪtɪd

frustrated

46

ˈfjʊriːəs

furious

47

ˈgriːvɪŋ

grieving

48

ˈgɪltiː

guilty

49

ˈhæpiː

happy

50

ˈhoʊpfəl

hopeful

51

ˈhɔrəˌfaɪd

horrified

52

ˈhɑt

hot

53

ˈhəŋ ˈoʊvər

hung over

54

ˈhərt

hurt

55

ˌɪdiːˈɑtɪk

idiotic

56

ɪgˈnɔrd

ignored

57

ɪnˈdɪfərnt

indifferent

58

ˈɪnəsənt

innocent

59

ˈɪntrəstəd

interested

60

ˈdʒeləs

jealous

61

ˈlet ˈdæʊn

let down

62

ˈloʊdəd

loaded

63

ˈloʊnliː

lonely

64

ˈləv ˈstrək

love struck

65

ˈmedəˌteɪtɪv

meditative

66

ˈmɪstʃəvəs

mischievous

67

ˈmɪzərbəl

miserable

68

ˈmɪstəˌfaɪd

mystified

69

ˈnegətɪv

negative

70

ˈɑbstənət

obstinate

71

əˈprest

oppressed

72

ˌɑptəˈmɪstɪk

optimistic

73

ˌoʊvərˈwelmd

overwhelmed

74

ˈpeɪnd

pained

75

ˈperəˌnɔɪd

paranoid

76

pərˈplekst

perplexed

77

ˈpɑndərɪŋ

pondering

78

ˈpruːdɪʃ

prudish

79

ˈpʊt ˈdæʊn

put down

80

ˈpəzəld

puzzled

81

rɪˈlækst

relaxed

82

rɪˈliːvd

relieved

83

ˈsæd

sad

84

ˈsætəsˌfaɪd

satisfied

85

ˈʃiːpɪʃ

sheepish

86

ˈʃɑkt

shocked

87

ˈsɪkənd

sickened

88

ˈsməg

smug

89

ˈsnɑbiː

snobby

90

ˈsuːðd

soothed

91

ˈspuːkt

spooked

92

ˈsərliː

surly

93

səˈpraɪzd

surprised

94

səˈspɪʃəs

suspicious

95

ˌsɪmpəˈθetɪk

sympathetic

96

ˈtem(p)tɪd

tempted

97

ˈθɔtfəl

thoughtful

98

ˈtɪkəld

tickled

99

ˈtaɪrd

tired

100

ˈtətʃt

touched

101

ˈtərnd ˈɔn

turned on

102

ˌənˈsetəld

unsettled

103

əpˈset

upset

104

wɪðˈdrɔn

withdrawn

105

ˈwəndərfəl

wonderful