phrases--0251-0500 Flashcards Preview

Slovak : Konverzacie > phrases--0251-0500 > Flashcards

Flashcards in phrases--0251-0500 Deck (250):
1

He sleeps like a log.

Spí ako drevo.

2

On the next day...

Na druhý deň...

3

Like every other...

Ako každý druhý...

4

Don't do it again!

Druhýkrát to už nerob!

5

Hold on to it (firmly).

Drž(te) to pevne.

6

Shut up!

Drž hubu!

7

I keep my fingers crossed for you!

Držím ti/vám palce.

8

I'm holding a place for you.

Držím ti miesto.

9

stick together

držte sa pohromade

10

I hope so/not.

Dúfam že áno/nie.

11

Step on it (the gas)!

Dupni na to!

12

Close the door behind you.

Zatvor(te) za sebou dvere.

13

He left the door open.

Nechal dvere dokorán.

14

Get up!

Dvíhaj sa! Postav sa!

15

Not yet!

Ešte nie!

16

You can still go back.

Ešte sa môžeš vrátiť.

17

(One) more!

Ešte (jeden)!

18

Once again/more.

Ešte raz.

19

Have some more.

Vezmi si ešte.

20

That's a fact.

To je fakt.

21

No shit!

Fakt!

22

It was a false alarm.

Bol to falošný poplach.

23

What color is it?

Akú to má farbu?

24

What's your favorite color?

Aká je tvoja obľubená farba?

25

Have already seen the film?

Už si videl ten film?

26

How did you like the movie?

Ako sa ti páčil ten film?

27

I am out of shape.

Nemám formu.

28

It's windy here.

Fúka tu.

29

How does it work?

Ako to funguje?

30

The elevator is out of order.

Výťah nefunguje.

31

It's working now.

Už to funguje.

32

What's the catch?

Aký je v tom háčik?

33

Will you come? ... I'm guessing (yes).

Prídeš? ... Hádam (áno).

34

I'm guessing we might...

Hádam by sme mohli...

35

(Perhaps) this is a bad dream! (I can't believe this!)

To je hádam zlý sen!

36

I'm guessing you don't think that...

Snáď/Hádam si len nemyslíš že...

37

Try to guess.

Skús hádať.

38

Guess who came.

Hádaj, kto prišiel.

39

Let me guess.

Nechaj ma hádať.

40

Let's not argue (about it).

Nehádajme sa (o tom).

41

They keep arguing/fighting.

Stále sa hádajú.

42

Don't throw it (at him).

Nehádž to (po ňom)!

43

You embarass me.

Robiš mi hanbu.

44

That's embarassing!

To je hanba!

45

Shame on you!

Hanbi sa!

46

I feel ashamed.

Hanbím sa.

47

Okay. All right.

Tak hej.

48

I'm starving. I'm dying of hunger.

Umieram od hladu.

49

What/Who are you looking for?

Čo/Koho hľadáš?

50

Did you look everywhere?

Hľadali ste všade?

51

Everything went smoothly.

Všetko išlo hladko.

52

I'm starting to get hungry.

Začínam byť hladný.

53

Are you hungry? Absolutely!

Si hladný? A ako!

54

I'll have to raise my voice.

Budem musieť zvýšiť hlas.

55

I have a headache.

Bolí ma hlava.

56

Think it over.

Nechaj si to prejsť hlavou.

57

Get it out of your head.

Pusť to z hlavy.

58

Use your head/brain!

Mysli hlavou!

59

Mainly Germans come here.

Chodia sem hlavne Nemci.

60

That makes my blood boil.

Z toho mi vrie v žilách krv.

61

Most important is that...

Hlavné je...

62

You must go through the main door.

Musíte ísť hlavným vchodom.

63

main road

hlavná cesta

64

I felt stupid.

Pripadal som si hlúpo.

65

I made a stupid mistake.

Urobil som hlúpu chybu.

66

Don't be silly!

Nebuď hlúpy!

67

Don't do anything stupid.

Neurob nejakú hlúposť.

68

Immediately!

Hneď!

69

right next door

hneď vedľa

70

I'll be right back.

Hneď prídem.

71

I got angry/mad.

Pochytil ma hnev.

72

Although I know you don't need it...

Hoci viem, že to nepotrebuješ...

73

What time is it?

Koľko je hodín?

74

It's ten a.m./p.m.

Je desať hodín dopoludnia/večer.

75

I've been waiting here for three hours already.

Čakám tu už tri hodiny.

76

They are open 24 hours a day.

Majú otvorené 24 hodín denne.

77

an hour and a half

hodina a pol

78

in half/quarter an hour

o/za pol/štvrť hodiny

79

Let's toss a coin.

Hoďme si korunu.

80

I'll (just) throw my jacket on.

Len na seba hodím sako.

81

Toss it over here.

Hoď to sem.

82

I'll give you a lift.

Hodím ťa tam autom.

83

Can you give me a lift to the station?

Hodíte ma na stanicu?

84

It suits me fine.

To sa mí hodí.

85

It's not appropriate.

To sa nehodí.

86

up there/here

tam/tu hore

87

He is upstairs in the bathroom.

Je hore v kúpeľni.

88

Come upstairs.

Poď(te) hore.

89

Are you awake?

Už si hore?

90

I was awake all night.

Bol som hore celú noc.

91

If you look up...

Keď sa pozriete hore...

92

Hands up!

Ruky hore!

93

The older, the worse.

Čím starší, tým horší.

94

It can't be/get any worse.

Horšie to už ani nemože byť.

95

I've (already) seen worse.

Už som videl horšie.

96

I'm hot.

Je mi horúco.

97

It's hot in here.

Je tu horúco.

98

We have a guest.

Máme hosťa.

99

Lunch is ready.

Obed je hotový.

100

I am finished.

Som hotový.

101

Done!

Hotovo!

102

What are you talking about?

O čom to hovoríš?

103

Is he telling the truth?

Hovorí pravdu?

104

Are you talking to me?

Hovoríte so mnou?

105

Speak for yourself.

Hovor(te) sám za seba.

106

It's just a game.

Je to len hra.

107

We'll soon reach the border.

Čoskoro budeme na hranici.

108

Stop playing dumb/stupid!

Prestaň sa hrať na hlupáka!

109

She is (still) in danger.

Stalé jej hrozí nebezpečenstvo.

110

It hurts like hell.

Hrozne to bolí.

111

That's a dirty lie!

To je hrubá lož!

112

Does the dog bite?

Hryzie ten pes?

113

nosebleed

krvácanie z nosa

114

Move!

Hýb sa!

115

Understand? Get it?

Chápeš (to)?

116

I understand now.

Uź chápem.

117

I don't get it.

Nechápem.

118

You misunderstand me.

Zle ma chápete.

119

What do you want from me?

Čo odo mňa chcete?

120

I would like (to)...

Chcel by som...

121

As you like.

Ako chceš.

122

I wanted to ask if...

Chcel som sa spýtať či...

123

I don't feel like...

Nechce sa mi...

124

Who is that guy?

Čo je to za chlapa?

125

Don't go there alone.

Nechoď(te) tam sám.

126

He is always late/on time.

Vždy chodí neskoro/včas.

127

Do you come here often?

Chodíš sem často?

128

We must save/preserve nature.

Musíme chrániť prírodu.

129

Let God protect you! Don't you dare!

Nech ťa boh chráni!

130

I'll get you a piggyback ride.

Vezmem ťa na chrbát.

131

They did it behind our back.

Urobili nám to za chrbtom.

132

stab in the back

nôž do chrbta

133

How does it taste?

Akú to má chuť?

134

It has a sour/sweet taste.

Má to kyslú/sladkú chuť.

135

It's flavorless.

Je to bez chuti.

136

Do you like the beer?

Chuti tí to pivo?

137

I don't like (the taste of) this.

Toto mi nechuti.

138

Did you enjoy the meal?

Chutilo vám?

139

Come here for a moment.

Poď sem na chviľu.

140

He was here a moment ago.

Bol tu pred chviľou.

141

I'll be there in a moment.

Budem tam o/za chviľu.

142

Wait a second!

Počkaj chvíľku!

143

at this moment/point

v tejto chvili

144

You have a bloody shirt.

Máš tričko od krvi.

145

Whose fault/mistake is it?

Čia je to chyba?

146

No one is without faults.

Nikto nie je bez chyby.

147

I miss you.

Chýbaš mi.

148

Something is missing here.

Niečo tu chýba.

149

Who is missing?

Kto chýba?

150

I am (still) missing one more...

Chýba mi ešte jeden...

151

She's even worse than me.

Ona je ešte horšia než ja!

152

Catch!

Chytaj!

153

Hold on to something.

Chyťte sa (niečoho).

154

I must catch the seven o'clock train.

Musím chytiť vlak o siedmej.

155

Only a fool would do that.

Iba blázon by to urobil.

156

Only if...

Ibaže by...

157

I won't do it unless he asks me to.

Neurobím to, ibaže by ma požiadal.

158

Their children listen (to them).

Ich deti poslúchajú.

159

It's their business.

To je ich vec.

160

Those aren't theirs.

Tie nie sú ich.

161

In their place I would...

Ja na ich mieste by som...

162

There is no other way.

Inak to nejde.

163

Try that a different way.

Skús to inak.

164

It's different than you think.

Je to inak než si myslíte.

165

He is otherwise a fair man.

Inak je to slušný človek.

166

Alternatively it is possible to visit...

Ináč je možné naštíviť...

167

They treat them differently than....

Správajú sa k nim ináč ako...

168

Give it to me, or else...

Daj mí to, inak...

169

Where else?

Kde inde? Kam inam?

170

We'll go elsewhere.

Pôjdeme inam.

171

nowhere else

nikde inde

172

Come some other time.

Príď(te) niekedy inokedy.

173

We will do it as usual.

Urobíme to ako inokedy.

174

something else

niečo iné

175

someone else

niekto iný

176

among other things

okrem iného

177

among others

medzi inými

178

He was different from...

Bol iný než...

179

That's (yet) something else!

To je už niečo iné!

180

Try something else.

Skús nejaký iný.

181

Do you have any others?

Máš ešte nejaký iný?

182

Where are you going?

Kam ideš?

183

We're going!

Ideme!

184

Come with me.

Poď(te) so mnou.

185

Go get him/it.

Choď po neho/to.

186

Go (still) straight.

Choďte stále rovno.

187

Let's go for a beer.

Poďme na pivo.

188

He went away.

Išiel preč.

189

It's getting on my nerves.

Ide/Lezie mi to na nervy.

190

We'll take a taxi.

Pôjdeme taxíkom.

191

Does this bus go to...?

Ide tento autobus do...?

192

I'll drive (there).

Pôjdem autom.

193

He ran a red light.

Išiel na červenú.

194

She was doing at least 100.

Išla aspoň stovkou.

195

I am almost 40.

Mam skoro čtyridsať.

196

Would that work/go?

Išlo by to?

197

How is it going?

Ako to ide?

198

It went quite well.

Išlo to celkom dobre.

199

There is no power.

Nejde prúd.

200

As for me...

Pokiaľ ide o mňa...

201

What is it (about)?

O čo ide?

202

Just to be sure.

Len pre istotu.

203

We know for sure that...

S istotou vieme že...

204

They play it safe.

Hrajú to na istotu.

205

Is that certain?

Je to isté?

206

the same

ten istý

207

One thing is for certain...

Jedna vec je istá...

208

Certain people think that.

Istí ľudia si to myslia.

209

It's (still) the same thing.

To je stále to isté.

210

I answered with confidence.

Opovedal som s istotou.

211

living room

obývačka

212

in a hotel room

v hotelovej izbe

213

Do you have a vacant room?

Máte voľnú izbu?

214

It/that is me.

To som ja.

215

And me.

Aj ja.

216

Give it to me.

Daj mi to.

217

What does he want from me?

Čo odo mňa chce?

218

Let's go to my place.

Poďme ku mne.

219

Is it clear now?

Už je to jasné?

220

Now it's starting to be clear to me.

Už mi to začína byť jasné.

221

Sure!

Jasné!

222

How many languages do you know?

Koľko vieš jazykov?

223

Watch your mouth.

Dávaj si pozor na jazyk!

224

It's one o'clock.

Je jedna hodina.

225

Not even one was left.

Nezvýšil ani jeden.

226

I don't want any.

Nechcem ani jeden.

227

They looked at each other.

Pozreli sa jeden na druhého.

228

I don't care.

Je mi to jedno.

229

I would have something to eat.

Dal by som si niečo na jedenie.

230

That's not for eating.

To nie je na jedenie.

231

The only one who came...

Jediný kto prišiel...

232

The only (thing) you can do...

Jediné čo môžeš urobiť...

233

not a single one

ani jeden jediný

234

What is your favorite food?

Aké je vaše obľúbené jedlo?

235

I lost my appetite.

Stratil som chuť do jedla.

236

Just/Simply do it.

Jednoducho to urob.

237

It went relatively easily.

Išlo to pomerne jednoducho.

238

Is it his car?

Je to jeho auto?

239

That's his business.

To je jeho vec.

240

It was her husband.

Bol to jej manžel.

241

These glasses are hers.

Tie okuliare sú jej.

242

In her place I would...

Ja (by som) na jej mieste...

243

I won't eat.

Nebudem jesť.

244

I already ate.

Už som jedol.

245

I try to eat healthily.

Snažím sa jesť zdravo.

246

Go to the window.

Choď k oknu.

247

Come to our place.

Príď k nám.

248

Don't come close to me!

Nepribližuj sa ku mne!

249

one to ten

jedna k desiatim

250

at your service

k vašim službám