phrases--0501-0750 Flashcards Preview

Slovak : Konverzacie > phrases--0501-0750 > Flashcards

Flashcards in phrases--0501-0750 Deck (250):
1

Which way did he go?

Kade išiel?

2

Where did he put it?

Kam to dal?

3

Where are you going?

Kam ideš?

4

Where does this belong?

Kam toto patrí?

5

He has nowhere to go.

Nemá kam ísť.

6

It is made of stone.

Je to vyrobené z kameňa.

7

key issue

kameň úrazu

8

I coughed all night.

Kašlal som celú noc.

9

Screw/Forget it.

Kašli na to.

10

You will ruin your eyes.

Kazíš si oči.

11

Don't ruin it.

Nekaz to.

12

The weather is getting worse.

Počasie sa kazí.

13

Meat goes bad quickly.

Mäso sa rýchlo kazí.

14

each of us/you

každý z nás/vás

15

every other day

každý druhý deň

16

just in case

pre každý prípad

17

That applies to all.

To platí pre každého.

18

Everyone knows that.

To vie každý.

19

Where's the problem?

Kde je problém?

20

Leave it where it is.

Nechaj to kde to je.

21

He could be anywhere.

Môže byť hocikde/kdekoľvek.

22

even if...

aj keby...

23

not even if...

ani keby...

24

If that were true...

Keby to bolo pravda...

25

If I had known that...

Keby som to bol vedel...

26

always when

vždy keď

27

even when

aj keď

28

When will we meet?

Kedy sa stretneme?

29

When did it happen?

Kedy sa to stalo?

30

whenever possible

kedykoľvek sa dá

31

That was long ago.

To bolo/bývalo kedysi.

32

He was once famous.

Kedysi bol slávny.

33

Since I didn't need it...

Keďže som to nepotreboval...

34

if only

keby/kiežby

35

If only he were here.

Keby/Kiežby bol tu.

36

Don't lie to me!

Neklam ma!

37

Have I ever lied to you?

Klamal som ti hádam niekedy?

38

Numbers don't lie.

Čísla neklamú.

39

We put quality first.

Kvalitu kladieme na prvé miesto.*

40

I have something with my knee.

Mám niečo s kolenom.

41

on (one's) knees

na kolenách

42

I have a flat rear tire.

Mám defekt na zadnom kolese.

43

How much does it cost?

Koľko to stoji?

44

How much money do you have?

Koľko máš peňazí?

45

How many of you are there?

Koľko vás je?

46

What time is it?

Koľko je hodín?

47

From what time?

Od koľkej?

48

How much do you weigh?

Koľko vážiš?

49

You can take as much as you like.

Môžeš si vziať koľko chceš.

50

How many times must I repeat it?

Koľkokrát to musím opakovať?

51

How many times a day should I take it?

Koľkokrát denne to mám brať?

52

What is the date today?

Koľkého je dnes?

53

How many beers have you had?

Koľké pivo už piješ?

54

In the last lap of the race...

V poslednom kole pretekov...

55

He acted irresponsibly.

Konal nezodpovedne.

56

We must act quickly.

Musíme konať okamžite.

57

You acted correctly.

Konali ste správne.

58

I am finishing.

Už končím.

59

It is finishing.

Už to končí.

60

The summer is slowly ending.

Leto pomaly končí.

61

Finally!

No konečne!

62

It's the end.

(To) je koniec.

63

I was third from the end.

Bol som tretí od konca.

64

by the end of the year

do konca roka

65

till the every end

do úplného konca

66

on the other end

na druhom konci

67

end of the week

koncom týždňa

68

after all

koniec koncov

69

Don't kick him/that.

Nekop do neho/toho.

70

I am going to kick his butt!

Ja ho kopnem do zadku!

71

He is digging his own grave.

Kope si vlastný hrob.

72

I got it for a few crowns.

Dostal som to za pár korún.

73

I wouldn't want to be in your skin.

Nechcel by som byť v tvojej koži.

74

I caught him stealing my money.

Pristihol som ho ako mi kradne peniaze.

75

They steal our ideas.

Kradnú nám nápady.

76

on the very edge of...

na úplnom kraji...

77

It's just on the edge of town.

Je to hneď na kraji mesta.

78

different country, different customs

iný kraj, iný mrav

79

short hair

krátke vlasy

80

We'll take a short break.

Urobíme si krátku prestávku.

81

for a short visit

na krátku návštevu

82

Life is too short for...

Život je príliš krátky na to aby...

83

shortly after (that)

krátko potom

84

A lie has short legs.

Lož má krátke nohy.

85

You have a short memory!

Máš krátku pamäť!

86

Don't shout!

Nekrič(te)!

87

Stop yelling at me!

Prestaň na mňa kričať!

88

He screamed with pain.

Kričal od bolesti.

89

She cried for help.

Kričala o pomoc.

90

Button (yourself) up (to the neck).

Zapni sa až ku krku.

91

She threw herself around my neck.

Padla mi okolo krku.

92

I'm fed up (to the neck).

Mám toho (až) po krk.

93

Take two steps.

Urob dva kroky.

94

They followed/watched my every step.

Sledovali ma na každom kroku.

95

It's a step into the unknown.

Je to krok do neznáma.

96

It's a few steps from here.

Je to odtiaľto pár krokov.

97

Your nose is bleeding.

Tečie ti krv z nosa.

98

Who else?

Kto iný?

99

Who did you give it (to)?

Komu si to dal?

100

Who are you talking about?

O kom (to) hovoríš?

101

Who did you get it from?

Od koho to máš?

102

Who are you going with?

S kým (to) ideš?

103

Who do you work for?

Pre koho (to) pracuješ?

104

Which (one) do you want?

Ktorý chceš?

105

Which color do you want?

Ktorú farbu chcete?

106

Which one of them is yours?

Ktorý z nich je tvoj?

107

In which year?

V ktorom roku?

108

The first man which...

Prvý muž ktorý...

109

I bought you something.

Niečo som ti kúpil.

110

Can one by it on the internet?

Dá sa to kúpiť cez internet?

111

It broke into pieces.

Rozbilo sa to na kusy.

112

Write it on a piece of paper.

Napíš to na kus papiera.

113

The price per piece is...

Cena za kus je...

114

He did a lot/chunk of work.

Urobil kus práce.

115

It is quite a way from here.

Je to odtiaľto pekný kus cesty.

116

It is a little further.

Je to o kúsok ďalej.

117

Want a piece of cake?

Nechceš kúsok koláča?

118

in one piece (of time)

v jednom kuse

119

He did it because of her.

Urobil to kvôli nej.

120

Don't leave because of me.

Kvôli mne neodchádzaj(te).

121

just for your sake

len kvôli tebe/vám

122

As long as it rains...

Kým bude pršať...

123

Before you leave...

Kým odideš...

124

I'll wait until you come.

Počkám kým neprídeš.

125

As long as I am here...

Kým/Zakial/Dokial tu budem ja...

126

While I was sleeping...

Kým som spal...

127

Wait until I come.

Počkaj kým prídem.

128

It was amusingly cheap.

Bolo to smiešne lacné.

129

I bought the cheapest (one).

Kúpil som ten najlacnejší.

130

I'll have water with ice.

Dám si vodu s ľadom.

131

Hopefully that will break the ice.

Hádam/Snaď to prelomí ľady.

132

Your treading on thin ice.

'Pohybuješ sa po'/'Si na' tenkom ľade.

133

We had a light lunch.

Dali sme si ľahký obed.

134

S/he is a light sleeper.

Má ľahký spánok.

135

The easiest of all was...

Najľahšie zo všetkého bolo...

136

light as a feather

ľahké ako pierko

137

That's easy for you to say.

To sa ti ľahko povie.

138

This glass breaks easily.

Toto sklo sa ľahko láme.

139

They are racking their brains over...

Lámu si hlavu s...

140

I did it out of love.

Urobil som to z lásky.

141

Unlucky at cards, lucky in love.

Nešťastie v hre, šťastie v láske.

142

He has two left hands.

Má obe ruky ľavé.

143

...or it will be bad!

...lebo bude zle!

144

...or you'll see!

...lebo uvidíš!

145

I can hardly walk.

Ledva idem/kráčam.

146

We barely made it.

Ledva sme to zvládli/stihli.

147

waiting time

čakacia lehota

148

only if

len ak

149

Only she came.

Prišla len ona.

150

I got just one book.

Dostal som len jednu knihu.

151

I need just a little time.

Potrebujem len trochu času.

152

Just go there.

Len tam choď.

153

Stay cool!

Len pokojne!

154

if only

keby len (kiežby); len aby

155

as soon as...

len čo...

156

only just

len-len

157

...except that we can't afford it.

...lenže si to nemôžeme dovoliť.

158

He's much better than...

Je oveľa lepší než...

159

my better self

moje lepšie ja

160

much better

oveľa lepšie

161

better and better

čím ďalej, tým lepšie

162

Even better!

Tým lepšie!

163

the sooner, the better

čím skôr, tým lepšie

164

When do you fly/take off?

Kedy ti to leti?

165

How time flies!

Ten čas tak letí!

166

I must run/fly.

Musím už letieť.

167

It is summer(time).

Je leto.

168

Where do you go in the summer?

Kam chodíte v lete?

169

I will be there all summer.

Budem tam celé leto.

170

You should lie down.

Mal by si ležať.

171

I'll go lie down.

Pôjdem si ľahnúť.

172

I'm going to lie down for a bit.

Na chvíľku si ľahnem.

173

(Lie) down!

Ľahni!

174

It lies on my heart.

Leží mi to na srdci.

175

She had red cheeks.

Mala červené líca.

176

Tears ran down his cheeks.

Po lícach mu tiekli slzy.

177

It's getting to his head.

Už mu to lezie na mozog.

178

thank you letter

ďakovný list

179

Do you (still) have a warrenty card?

Máš (ešte) záručný list?

180

I am sorry about that.

Je mi to lúto.

181

I felt sorry for him.

Bolo mi ho lúto.

182

Stop or you'll be sorry.

Prestaň lebo budeš ľutovať.

183

Stop feeling sorry for yourself.

Prestaň sa ľutovať.

184

too little

príliš málo

185

Only a few people know...

Len málo ľudí vie...

186

We have (too) little money.

Máme málo peňazí.

187

It is still too little.

Stále je to málo.

188

It's in vain.

Je to márne.

189

I tried in vain to...

Márne som sa snažil...

190

He had on...

Mal na sebe...

191

I've got it (already).

(Už) to mám.

192

I've had enough.

Mám toho dosť/plné zuby.

193

You are welcome.

Nemáš za čo.

194

What are you up to?

Čo máš za lubom?

195

What is that supposed to be?

Čo to má byť?

196

How are you? I'm fine.

Ako sa máš? Mám sa dobre.

197

What's the difference between...

Aký je rozdiel medzi...

198

You're among friends.

Si medzi priateľmi.

199

He stood in the doorway.

Stál medzi dvermi.

200

He belongs to the best...

Patrí medzi najlepších...

201

Something in between.

Niečo medzi tým.

202

one on one

medzi štyrmi očami.

203

fewer and fewer

čím dalej, tým menej

204

much less

oveľa menej

205

more or less

viac-menej

206

no less than

o nič menej ako

207

That changes things.

Tak to mení situáciu.

208

I wouldn't trade (places) with him.

Nemenil by som s ním.

209

Times are changing.

Časy sa menia.

210

I don't know him by name.

Nepoznám ho podľa mena.

211

Ask him for his name.

Spýtaj sa ho na meno.

212

In the name off..

V mene....

213

first/last name

'krstné meno'/priezvisko

214

He didn't name anyone.

Nikoho nemenoval.

215

How long is it?

Koľko to meria?

216

How tall are you?

Koľko meriate?

217

Father is two meters tall.

Otec meria dva metre.

218

It's one meter wide.

Na šírku to meria meter.

219

Did you take your temperature?

Meral si si teplotu?

220

I'll time you.

Budem ti merať čas.

221

It's a full moon.

Mesiac je v splne.

222

It'll be done (with)in a month.

Do mesiaca to bude hotové.

223

once/twice a month

raz/dvakrát za mesiac

224

What do you intend to do?

Čo mieniš robiť?

225

It was meant well.

Bolo to mienené dobre.

226

In my opinion...

Podľa mojej mienky...

227

I'm of the opinion that...

Som tej mienky že...

228

We are of the same opinion.

Sme rovnakej/'tej istej' mienky.

229

to the degree that

do takej miery že

230

to a large degree

do veľkej/značnej miery

231

with moderation

s mierou

232

Where are you headed (with that)?

Kam tým mieriš?

233

The train is headed to...

Vlak mieri do...

234

Is this seat/place free?

Je toto miesto voľné?

235

You took my seat.

Obsadili ste mi miesto.

236

This seat might be taken.

Toto miesto je asi obsadené.

237

Here we are.

Sme na mieste.

238

Everything is in its place.

Všetko je na svojom mieste.

239

We need more space.

Potrebujeme viac miesta.

240

There's not enough space (here).

Nie je (tu) dosť miesta.

241

on the space

na mieste

242

He went there instead of me.

Išiel tam miesto mňa.

243

He came at eight instead of at seven.

Miesto o siedmej prišiel o ôsmej.

244

Stir until the sauce thickens.

Miešajte pokým omáčka nezhustne.

245

Do you know how to shuffle cards?

Vieš miešať karty?

246

Don't mix me into this.

Mňa do toho nemiešajte.

247

Stay out of this!

Do toho sa nemiešaj!

248

He loves pizza.

Miluje pizzu.

249

I simply/just love this!

Toto jednoducho milujem!

250

to make love

milovať sa