Shi Lu Banquet (2) Flashcards Preview

Chinese > Shi Lu Banquet (2) > Flashcards

Flashcards in Shi Lu Banquet (2) Deck (20)
Loading flashcards...
1

共同

gòng tóng
( adj. ) commun
( adv. ) ensemble / conjointement

2

圆桌

yuán zhuō
Table ronde

3

进餐

jìncān
Prendre un repas (formel)

4

liáo
( v. ) bavarder

5

请客

qǐng kè
( v. ) inviter qn

6

分摊

fēn tān
( v. ) partager

7

一般

yī bān
( adj. ) 1. ordinaire / commun
2. aussi / tel

8

jìng
( n. ) respect

9

融洽

róng qià
( adj. ) harmonieux / en bons termes

10

气氛

qì fēn
( n. ) atmosphère / ambiance

11

西方人

xī fāng rén
( n. ) Occidental / les Occidentaux

12

增进

zēng jìn
( v. ) faire avancer / faire des progrès / encourager / renforcer

13

请贴

qǐng tiě
( n. ) carte d'invitation

14

大都

dà dōu
( adv. ) pour la plupart

15

口头

kǒu tóu
( adj. ) oral

16

邀请

yāo qǐng
( v. ) inviter / invitation

17

dùn
( spéc. ) fois
( adv. ) soudain / imédiatement

18

便饭

biàn fàn
( n. ) repas simple / "potluck"

19

丰盛

fēng shèng
( adj. ) copieux / abondant

20

认为

rèn wéi
( v. ) penser / estimer