Spelling Bee Japanese Flashcards Preview

English > Spelling Bee Japanese > Flashcards

Flashcards in Spelling Bee Japanese Deck (40)
1

ninja

...

1

sushi

...

2

tofu

...

3

shogun

...

4

honcho

...

5

karate

...

6

samurai

...

7

teriyaki

...

8

sashimi

...

9

tsunami

...

10

haiku

...

11

futon

...

12

mikado

...

13

hibachi

...

14

origami

...

15

geisha

...

16

wasabi

...

17

ramen

...

18

kudzu

...

19

banzai

...

20

tycoon

...

21

sumo

...

22

koan

...

23

satori

...

24

tatami

...

25

kami

...

26

sukiyaki

...

27

kuruma

...

28

Meiji

...

29

Romaji

...

30

odori

...

31

miso

...

32

Kabuki

...

33

geta

...

34

sayonara

...

35

karaoke

...

36

nisei

...

37

sansei

...

38

issei

...

39

kibei

...