Tentafrågor ERL Diabetes Flashcards Preview

K6 Endokrin Tentafrågor > Tentafrågor ERL Diabetes > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor ERL Diabetes Deck (10)
Loading flashcards...
1

Tröstäter, såsom många i hans omgivning ökar han i vikt, 94 kg och 179 cm lång, får sämre kondition.

Efter infektion: ovanligt stora urinmängder och törstkänsla. Ser också sämre på långt håll. Minskar 2 kg i vikt.

Vilka blod- och urinprover kan du ta omgående, fast Ulf inte är fastande, för att eventuellt ge honom en diagnos som kan förklara hans symtom?

P-glukos

C-peptid

HbA1c

Elstatus
- Na
- K

Kreatinin

Urinsticka
- U-glukos
- U-nitrit (utesluta UVI)

2

Ange mekanismer bakom diabetessymtom symptomen!

Osmotiska processer i linsen => lins svullnar => ser sämre på längre håll (närsynthet)

Socker i urinen => osmotisk vätskedrivande effekt => kissar mkt

Kissar mkt => törst

3

Vilka diagnoskriterier finns för diabetes avseende blodglukosnivåer?

Fasteglukos på 7,0 mmol/l eller mer som konfirmeras

Eller tvåtimmarsvärde > 11,1 (venöst)
- > 12,2 (kapillärt) efter glukosbelastning, eller ickefastande

Eller HbA1c > 48

4

Vad är HbA1c?

HbA1c är andelen hemoglobinmolekyler som kemiskt reagerat med glukos (glukosylerats)

Detta visar hur högt p-glukos har varit över en längre tid.

5

Vilka olika perorala läkemedelsgrupper finns i första hand att tillgå för att behandla diabetes typ 2?

Redogör kort för verkningsmekanismerna för dessa och i förekommande fall om det finns särskilda nackdelar för pat. med preparatet

Metformin
= minskar leverns glukosprodukton & ökar musklernas upptag glukos
= nackdelar: bristande njurfunktion, kardiell svikt, leverinsuff.
= ingen viktnedgång

Sulfonylurea
= ökar intracellulärt kalium i betacellen som ger insulinfrisättning
= nackdel: viktuppgång 3 kg

SGLT2-hämmare
= Blockerar reabsorption av glukos och natrium i proximala tubuli => kissar ut glukoset
= fördelar: inga hypoglykemier, 2-3 kg viktnedgång
= nackdelar: genitala svampinf. pga. glukos = näring, ökad urinprod., ökad diabetesketoacidos

DPP4-hämmare
= GLP1 bryts ner av enzymet DPP4, därför får vi ökad mängd GLP1 om DPP4 hämmas. GLP1 sänker glukos => ökat upptag glukos/ minskad produktion av glukos
= viktneutrala

6

Kvinna 67 år, tablettbehandlad hypertoni, metoprolol 50 mg

Flera veckors viktnedgång, ökade urinmängder och ökad törst. BMI på 27.

Torra slemhinnor i munhåla och svalg och nedsatt hudturgor. Hennes blodtryck är 110/70.

Vilken diagnos är troligast utifrån anamnes och status? Vilket prov tar du för att komma närmare diagnosen vid besöket på VC?

Nydebuterad typ 2 diabetes mellitus pga.
- Ålder
- Symptom (viktnedgång, stora urinmängder och törst)

Kapillärt blodsocker för att bekräfta diagnosen

7

Förklara Mariannes symtom

Viktnedgång pga. vätskeförluster samt kan ej tillgodogöra sig glukos i maten => cellsvält => accelererade nedbrytningen av fett och muskel som är sekundär till insulinbrist

Stora urinmängder pga. vid höga blodsockernivåer (> 10 mmol /l) orsakar glukos osmotisk diures (polyuri)

Törst pga. kissar mkt

8

För att ställa en definitiv diabetesdiagnos, vilka två blodprover används och vilka är gränserna?

Blodglukos och HbA1

Diabetesinsjuknade kan bekräftas vid en klassisk symtombild med:

Venöst blodglukos >11.1 mmol/liter två timmar postprandiellt

eller

Fasteplasmaglukos >7.0 mmol/liter

eller

HbA1c är mer eller lika med 48 mmol/mol (ref. 31-46 mmol/mol).

9

Vilken/vilka behandlingar föreslår du i första hand vid nydebuterad diabetes typ 2?

1. Metformin

2. DPP4-hämmare

3. GLP1-analoger

4. SGLT2-hämmare

5. Sulfonylurea

10

Hur behandlas patientens diabetes efter pankreatoduodenektomi? Ge exempel på läkemedelsnamn och regimer.

Basinsulin + måltidsinsulin

Basinsulin 1x per dag:
- Långtidsverkande insulin: Toujeo

Måltidsinsulin 3x per dag:
- Direktverkande: Humalog