Tentafrågor ERL Osteoporos Flashcards Preview

K6 Endokrin Tentafrågor > Tentafrågor ERL Osteoporos > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor ERL Osteoporos Deck (20)
Loading flashcards...
1

I egenskap av distriktsläkare, träffar du Stinna, 77 år, på din mottagning. Hon är väsentligen frisk och äter inga mediciner. Hon har precis behandlats på ortopedkliniken för en radiusfraktur, där någon har sagt att hon kan ha benskörhet.

Vad är osteoporos?

Minskad benvävnad, förändringar i benets arkitektur, leder till nedsatt hållfasthet

2

Orsaker/indelning samt osteoporos risker?

Primär osteoporos
= postmenopausal, eller senil

eller

Sekundär osteoporos
= endokrin, lm-utlöst, inaktivitet, rökning, bristtillstånd, kronisk sjkdm

Risker:
- Lågenergifraktur

3

Kvinna, 77 år.
Osteoporos kan vara en bidragande orsak till den radiusfraktur som patienten har behandlats för på ortopedkliniken?

Vilken typ av osteoporos tror du är orsaken i detta fall? Motivera svaret!

Primär osteoporos pga:
- Kvinna
- Gammal

Men annan osteoporos kan ej uteslutas pga avsaknad av bakgrundsinfo

4

Nämn typiska osteoporosfrakturer!

Spongiöst ben, dvs främst:

Frakturer i:
- Höft
- Underarm
- Skuldra
- Kotor

5

Vilka utredningsalternativ vid osteoporos finns?

1. Noggrann anamnes

2. Undersökning: längdminskning

3. Röntgen av ländrygg och bäcken

4. DXA (dual x-rax absorptiometry)

5. Blodprover:
- Tyreoideaprover
- Blodstatus
- Kalcium
- Fosfat
- PTH
- Screening myelom

6

Vad är målet för en primär osteoporosbehandling?

a) Mål för osteoporosbehandling är att öka bentäthet och minska risk för frakturer

b)

7

Hur behandlar man primär osteoporos?

Farmakologisk behandling:
- Stärka skelettet
- Ex östrogen, calcium, vitamin D, calcitonin, florid, PTH samt bisfosfonater.

Icke- farmakologiska åtgärder:
- Fallpreventiva åtgärder (t ex läkemedelsgenomgång, synhjälpmedel, fysisk träning

8

Ange något exempel på komplikationer till bisfosfonatbehandling

Problem från GI-kanal
= ulcerationer
= opstipation

Muskel- och ledvärk

Käkbensnekros

Atypisk stress frakturer

9

Ge exempel på olika fragilitetsfrakturer (osteoporos) i proximala femur!

Proximala femurfrakturer delas in i:
- Cervikala frakturer
- Pertrochantära frakturer
- Subtrochantära frakturer

10

Ge exempel på hur cervikala höftfrakturer kan behandlas kirurgisk.

Höftprotes

11

Vilka frågor ställer du till pat. som är kvinna, 55 år och misstänkt osteoporos-pat. för att få en uppfattning om dennes riskprofil avseende eventuell osteoporos?

Hereditet

Sjukdomar

Rökning

När menopausen inträffade

Tidigare frakturer

Läkemedel

Längdminskning

12

Vad remitterar du 55 årig kvinna med höftleds- och överarmsfrakturer?

Bentäthetsmätning

13

Ländrygg: BMD 0,69 g/cm2, T-score -3,6, Z-score -1,5

Höft (total): BMD 0,72 g/cm2, T-score -1,9, Z-score -0,7

Vilket av de här sex värdena använder du för behandlingsbeslut i fall med 55 årig kvinna och vad står värdet för?

T-score för ländryggen som är mer än 2,5 SD ifrån vad som är normalt hos ung kvinnlig befolkning

14

Utifrån det du känner till om kvinnlig 55 årig pat med nyligen höftled och överarmsfrakturer, släkt med osteoporos, positivt DXA.

Vill du initiera behandling?

Ja, pat. uppfyller behandlingskriterier.

Flera riskfaktorer:
- Höft- och överarmsfraktur efter lågenergitrauma
- Hereditet
- Osteoporos (pos. DXA: T-score -3,6).

15

Vad är viktigt att tänka på hos relativt ung kvinnlig pat. (55 år) med osteoporos?

Särskilt viktigt att tänka på sekundär osteoporos, även om det finns tydlig hereditet.

16

Nämn två principiellt olika läkemedelsbehandlingar (olika verkningsmekanism) mot benskörhet samt om respektive läkemedel verkar antiresorptivt eller benanabolt.

Antiresorptiva:
- Bisfosfonater
- Denosumab

Benanabolt
- Teraparatid

17

Akutmottagningen. Ung man med Downs syndrom cyklat omkull. Radiusfraktur och fotledsfraktur höger.

Funderar på pat. frakturer och ev osteoporosutredning. Resonera kring detta och vidare handläggning av pat.

Frakturer är ej lågenerig, utan högenergi (cykelolycka), och vidare behövs ingen osteoporosutredning göra så länge pat. inte har anamnes för det

18

Ge exempel på endokrina sjukdomar som kan orsaka sekundär osteoporos.

Hyperparatyreoidism, hyperparatyreoidism, Cushings, diabetes mellitus, hypertyreoidism, hypofysrubbningar

19

Ge exempel på läkemedelsutlöst, sekundär osteoporos.

Kortisolbehandling, heparin, SSRI, cytostatika, antileptika

20

Ge exempel på kronisk sjukdom som kan ge upphov till sekundär osteoporos.

Njursjukdomar, leversjukdomar, kronisk polyatrit, malabsorption