Tentafrågor Hypercalcemi Flashcards Preview

K6 Endokrin Tentafrågor > Tentafrågor Hypercalcemi > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor Hypercalcemi Deck (6)
Loading flashcards...
1

Pat. med hypercalcemi och denna lm-lista.

Tablett Tamoxifen 20 mg 1 dagligen

Tuggtablett Calcichew-D3 Citron (Calciumkarbonat 500 mg)

Kolekalciferol (vitamin
D3)

Tablett Losartan/Hydrochlorothiazide 50mg/12,5mg 1dagligen

Ögondroppar Timolol 1 droppe x1 bilateralt

Tablett Omeprazol Actavis 20 mg 1 dagligen

T. Alvedon 500mg 1-2 vid behov, max 8 st per dag.

Vad gör du?

Pga. hyperkalcemin sätter du ut calcium och D-vitamin.

Kombinationspreparatetet med losartan (angiotensin II-antagonist) och hydroklortiazid (diuretikum) bör också sättas ut, eftersom hydroklortiazid också kan ge hypercalcemi
- Blodtrycket följs upp i ett senare skede

2

Vilken är den viktigaste akuta medicinska åtgärden som du bör planera för pat. med grav hypercalcemi?

Rehydrering är i regel förstahandsåtgärd vid uttalad hyperkalcemi

Ökad peroral vätsketillförsel räcker ibland, men om patienten är påverkad eller om calciumnivån är mycket hög bör parenteral tillförsel exempelvis av NaCl 9 mg/mL 2-5 liter ges första dygnet
- Detta sänker ofta calciumnivån signifikant

3

Hur resonerar du kring viktiga differentialdiagnoser för pat. hyperkalcemi?

Orsaken till akut hyperkalcemi är oftast:
1. Primär hyperparathyroidism
2. Malignitet
3. Vitamin D-intoxikation
4. Sarkoidos
5. Tiaziddiuretika, kan ge hyperkalcemi men brukar ej vara så grav

4

Pat. med högt ca-jon, vilket blodprov tycker du utredningen av pat. hyperkalcemi i första hand bör kompletteras med?

PTH (parathormon)

5

Förklara varför S-calciumjon är ett bättre val än totalt P- Calcium.

I blod föreligger calcium normalt till ca 50% i fri form (joniserat calcium =
calciumjon, fri), medan ca 45% är proteinbundet (huvudsakligen till albumin) och ca 5% är komplexbundet.

Direkt bestämning av calciumjon i serum är bästa mätmetod och bör
väljas vid känd eller misstänkt rubbning

Med P- Calcium bestäms totalt calcium, men värdet för P-Calcium är beroende av P-Albumin, och en sänkning av albumin leder till sänkta calciumvärden
- Dvs. hypoalbuminemi kan maskera en hyperkalcemi.
- Korrigering för albuminvärdet kan göras med enkel formel till P-Calcium (albuminkorrigerat), men metoden är mindre säker än direkt bestämning av calciumjon

6

Redogör för några mekanismer där en underliggande malignitet kan orsaka hyperkalcemi

1) Osteolys genom tumörinvasion i skelettet

eller

2) Tumörcellsmedierad produktion av humorala substanser såsom PTHrP (parathyroid hormone-related peptide)
- Tumörceller kan utsöndra PTHrP, som stimulerar osteoblaster till att syntetisera RANKL (receptor activator of nuclear factor-kB ligand) och nedreglera OPG (osteoprotegerin)
=> detta leder till aktivering av osteoklastprekursorer och därmed osteolys och ökad extracellulär koncentration av calcium