Time Flashcards Preview

Chinese > Time > Flashcards

Flashcards in Time Deck (37):
1

on
Above

Shàng

2

Below
Under

Xià

3

Middle

Zhōng

4

Morning

zǎo shang

5

9-12am
Late morning

shang wǔ
上午

6

midday

zhōng wǔ
中午

7

afternoon
3pm

xià wǔ
下午

8

evening

wǎn shang
晚上

9

15 minutes

yī kè

10

30 minutes

bàn

11

o'clock

diǎn

12

Go to class

Shàng kè

13

Class is over

Xià kè

14

Go


15

go to work

Shàng bān

16

finish work

xià bān

17

depends

kan qíng kuàng

18

Part

Bùfen

19

Greater part + noun

Dà bùfen

20

50

Wǔ shí

21

Minute

Fēn

22

Half

Bàn

23

Too

Tài... Le

24

Too early

Tài zâo Le

25

Too late

Tài wân le

26

Early

Zâo

27

Late

Wân

28

Film
Movie

Diànyîng

29

See a movie

Kàn diànyîng

30

TV

Diànshì

31

Cinema

Diànyîng yuàn

32

Go

33

Begin
Start

Kāishî

34

Short of

Chà

35

See you later

Yíhuìr jiàn

36

What time is it now?

Xiànzài jǐ diǎn?

37

2 o'clock

Liǎng diǎn