Valg, Ansvar, Utfordringer Flashcards Preview

Samfunnsfag > Valg, Ansvar, Utfordringer > Flashcards

Flashcards in Valg, Ansvar, Utfordringer Deck (14):
1

Hva er etikk

Handler om å tenke igjennom spørsmål om rett og galt

2

Hva går pliktetikk ut på

Riktige handlinger er de som følger gode normer

3

Hva går konsekvensetikk ut på

Riktige handlinger er de som gir et godt resultat

4

Hva er fristelse

Noe som kan lokke oss til å gjøre noe galt

5

Hva går ansvarsetikk ut på

Et utvidet ansvar i en ny tid

6

Når levde Aristoteles og hva la han vekt på

Han levde fra 384-322 fvt. La stor vekt på menneskets evne til å tenke og skaffe seg kunnskap

7

Når levde Immanuel kant og hva la han vekt på

Han levde fra 1724-1804. Han la vekt på fornuften, friheten og selvstendigheten til hvert enkelt menneske.

8

Når levde John Stuart Mill og hva mente han

Han levde fra 1806-1873. Han mente at moral bør bygge på menneskets behov for lykke glede og trygghet

9

Hva er FNs klimapanel

Ble opprettet i 1988 og består av en stor gruppe klimaforskere fra hele verden. Oppgaven deres er å gi vitenskapelig kunnskap om klimaendringer.

10

Hva er bærekraftig utvikling

Vi skal la det være igjen nok ressurser til neste generasjon

11

Hva er økologisk fotavtrykk

Det handler om å beregne hvilken belastning et menneske utsetter naturen for gjennom måten det lever på

12

Hva betyr økosofi

Ordet er satt sammen av økologi og filosofi og betyr naturvisdom.

13

Hva er en miljøbevegelse

Vanlig navn på grupper som arbeider for å verne naturen

14

Hvem var Gandhi

Viktig leder i kampen for et fritt India. Han var født i 1869 og ble myrdet i 1948. Gandhis tanker om ikkevold ble kjent over hele verden.