Vocabulaire 7 Flashcards Preview

Chinese level 1 > Vocabulaire 7 > Flashcards

Flashcards in Vocabulaire 7 Deck (29):
1

食堂

Dinning room, canteen (shítáng)

2

哪儿

Where (nǎr)

3

请问

May I ask, excuse me (qǐngwèn)

4

Three (sān)

5

教室

Classroom (jiàoshì)

6

这儿

Here (zhèr)

7

谢谢

To thank (xièxie)

8

不用

Need not (bùyòng)

9

那儿

There (nàr)

10

Side (biān)

11

宿舍

Dormitory (sùshè)

12

旁边

Side, nearby (pángbiān)

13

厕所

Toilet (cèsuǒ)

14

这个

This (zhège)

15

右边

On the right (yòubian)

16

那个

That (nàge)

17

左边

On the left (zuǒbian)

18

This (zhè/zhèi)

19

学校

School (xuéxiào)

20

Very (hěn)

21

Big (dà)

22

地方

Place (dìfang)

23

That (nà/nèi)

24

Pen, pencil (bǐ)

25

Book (shū)

26

下边

Under, below (xiàbian)

27

上边

Above, on top (shàngbian)

28

Small (xiǎo)

29

More, a lot of (duō)