Vocabulary 13 Flashcards Preview

Chinese level 1 > Vocabulary 13 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 13 Deck (42):
1

To borrow (jiè)

2

Book (shū)

3

Measure words for books (běn)

4

要是

If then (yàoshi)

5

And; with (hé)

6

To close (guān)

7

不过

But (búguò)

8

自习

Self-study (zìxí)

9

着急

Worried (zháo jí)

10

Network (wǎng)

11

上网

To surf the internet (shàng wǎng)

12

网上

Online (wǎng shàng)

13

方便

Convenient (fāngbiàn)

14

价钱

Price (jiàqiàn)

15

To help (bāng)

16

下 (订单)

To place (an order) (xià (dìngdān))

17

订单

Order (dìngdān)

18

To deliver, to come with (sòng)

19

Quick (kuài)

20

图书馆

Library (túshūguǎn)

21

To post (jì)

22

To fill in (tián)

23

一下

One time, once (yíxià)

24

Form (dān)

25

对方

The other party (duìfāng)

26

付款

To pay (fù kuǎn)

27

找 (钱)

To give (change) (zhǎo qián)

28

旅行

Travel (lǔxíng)

29

Word, talk (huà)

30

To send (fā)

31

快递

Express delivery (kuài dì)

32

英文

English (yīngwén)

33

上海

Shanghai (Shànghǎi)

34

西安

Xi'an (Xī'ān)

35

先生

Mister (xiānsheng)

36

Wrong (cuò)

37

To use (yòng)

38

电脑

Computer (diànnǎo)

39

手机

Cellphone (shǒujī)

40

地址

Address (dìzhǐ)

41

刚才

Just now (gāng cái)

42

To receive (shōu)