Vocabulary 14 Flashcards Preview

Chinese level 1 > Vocabulary 14 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 14 Deck (31):
1

不错

Good, not bad (búcuò)

2

Hot (rè)

3

夜里

Midnight (yèli)

4

下雨

To rain (xià yǔ)

5

Small (xiǎo)

6

Rain (yǔ)

7

Wind (fēng)

8

冬天

Winter (dōngtiān)

9

Cold (lěng)

10

非常

Very (fēicháng)

11

夏天

Summer (xiàtiān)

12

特别

Particularly, especially (tèbié)

13

春天

Spring (chūntiān)

14

秋天

Autumn (qiūtiān)

15

季节

Season (jìjié)

16

听说

It is said that, to be told that (tīngshuō)

17

身体

Body, health (shēntǐ)

18

已经

Already (yǐjīng)

19

最近

Recently (zuìjìn)

20

学习

To study, to learn (xuéxí)

21

Busy (máng)

22

Meal (fàn)

23

还可以

It's ok, it's not bad (hái kěyǐ)

24

妈妈

Mother (māma)

25

To let (ràng)

26

放心

Feel safe, be at ease (fàng xīn)

27

大衣

Overcoat (dàyī)

28

咖啡馆儿

Café (kāfēi guǎnr)

29

孩子

Child(ren), kid(s) (háizi)

30

生活

Life, to live (shēnghuó)

31

天气

Weather (tiānqì)