Vocabulary 5 Flashcards Preview

Chinese level 1 > Vocabulary 5 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 5 Deck (29):
1

How many (jǐ)

2

To be in, at, on (zài)

3

Class (bān)

4

早上

Morning (zǎoshang)

5

Early (zǎo)

6

Which, where (nǎ)

7

Country (guó)

8

Too, also (yě)

9

Interrogative particle (ma)

10

Not, no (bù)

11

Who (shuí, shéi)

12

Yes, right, correct (duì)

13

多大

How old (duō dà)

14

十九

Nineteen (shíjiǔ)

15

Year for age (suì)

16

二十

Twenty (èrshí)

17

One (yī)

18

Two (èr)

19

今年

This year (jīnnián)

20

他们

They (tāmen)

21

美国

USA (měiguó)

22

法国

France (fǎguó)

23

英国

UK (yīngguó)

24

晚上

Evening (wǎnshang)

25

下午

Afternoon (xiàwǔ)

26

韩国

Korea (hánguó)

27

德国

Germany (déguó)

28

Male (nán)

29

Female (nu)