Week 3 Flashcards Preview

Statistiek 2 Kennis > Week 3 > Flashcards

Flashcards in Week 3 Deck (4)
Loading flashcards...
1

hoe is de relatie tussen de t-statistic en de F statistic?

t² met df = d

is gelijk aan

F met df1=1 en df2= d

2

bij één coefficient, hoezo is t statistic beter dan F statistic?

F statistic kan geen uitspraak maken over de richting van het verband 

> je kan dus geen gebruik maken van eenzijdige alternatieve hypothesen

3

3 problemen van multicollineariteit

1. bij toevoeging extra predictor neemt R bijna niet toe omdat dezelfde variantie in y verklaart

2. moeilijk om belang afzonderlijke predictor te bepalen omdat effecten van predictoren vervlochten

3. veroorzaakt toename in de SE van de b's > hierdoor wordt de regressie voorspelling instabiel

4

lineaire regressie: 2 aannamen over het verband tussen voorspelde en waargenomen y

1. homogene variantie, voor elke voorspelde waarde ydakje is residuele variantie zelfde

2. lineariteit: de verwachte waarden bij instelwaarden van x liggen op een rechte lijn