Kemia Flashcards

Decks in this Class (6):

 • 3 Reaktiot Ja Energia
  74 Cards
  Preview Flashcards
 • Keskeiset Kasitteet
  259 Cards
  Preview Flashcards
 • 1 Ihmisen Ja Elinympariston Kemia
  113 Cards
  Preview Flashcards
 • 2 Kemian Mikromaailma
  69 Cards
  Preview Flashcards
 • 4 Metallit Ja Materiaalit
  78 Cards
  Preview Flashcards
 • 5 Reaktiot Ja Tasapaino
  71 Cards
  Preview Flashcards