► mandarin vocab 1

This class was created by Brainscape user B -. Visit their profile to learn more about the creator.

By: B -

Decks in this class (38)

0
Ye,
Shenme,
Men
500  cards
1
Shouju,
Shuang,
Shubao
500  cards
2
Luk u,
M lu,
Mian
500  cards
3
Pifu,
Miaotiao,
Congming
500  cards
4
Yinc,
Shehui,
Yu
500  cards
5
Zh ng,
Zh ngkuai,
Xidu
500  cards
6
Shanpo,
Zhong,
Su de
500  cards
7
Taipingyang,
Dizhongh i,
X m lay shan
499  cards
8
Jiekai,
Zunjing,
Xu nq
500  cards
9
Banji ng,
Yishi,
Jiaolianyuan
500  cards
10
Benzhe,
Qiutongcunyi,
Kaiq
500  cards
11
L otou,
Manglu,
S o
500  cards
12
Zongzh,
Duiyu,
Renquan
500  cards
13
Tianxian,
Yuce,
Guoji xiangqi
500  cards
14
Pingbi,
G n,
Weizhuang
500  cards
15
Jidujiao,
Yindujiao,
Jiaohuang
500  cards
16
Nianqing ren yao y u l xi ng y u ...,
Biye lunwen yanjiu lunwen tongguo...,
Luq tongzhi shu ta bei beijing da...
500  cards
17
Zhongyi de liaoxiao b jiao man hu...,
Jiaoyu l lun l lun shang kexing k...,
L dou tang tian re yinggai he di ...
500  cards
18
4 000 965 h iba 4 000 m di diduan...,
Dongt ceng dongt qu dongt zuan ke...,
Zhong mei junshi duihua gaoceng l...
500  cards
19
N r,
Zai,
Duo
500  cards
20
Ji ozi,
Jidan tang,
Juju
500  cards
21
J ngcha,
Jisuanji,
Jizhe
500  cards
22
Zhijian,
D ting,
Taidu
500  cards
23
Weixing,
Kexue,
Kexuejia
500  cards
24
Jutong,
Queyish oyao,
Shunli
500  cards
25
Shen,
Shamo,
C oyuan
499  cards
26
Turan,
Xiada,
Mingling
500  cards
27
Jieyu,
Quanmian,
Jiaotan
500  cards
28
Q yuan,
Shenhua,
Chuanshuo
500  cards
29
Wurenzhenchaji,
Fendui,
Chudong
500  cards
30
Yizhiqianjin,
Mingxing,
Yu
500  cards
31
Shoub,
Yunwei,
B nquan
500  cards
32
Qudong,
Hu jian,
Y hang
500  cards
33
Nengyuan,
S nhai,
Shoushang
500  cards
34
Chao nan de yangtai yangtai shang...,
Baba de fuqin,
Zh i hutong guo dao hen zh i zhe ...
500  cards
35
Xianzai de yu ncheng jiaoyu hendu...,
W men jia de bingxiang dou kongle...,
W chumen m i dongxi wangle dai qi...
500  cards
36
Shidu de duanlian shidu de y nji ...,
Shiyan shi zuo shiyan shiyan zhen...,
Shanyu sai k o peiy ng duli sik o...
500  cards
37
Zhongguo y uxie nongcun hai meiy ...,
Zh ole j wei linju zuopei w nshan...,
Meili de da ziran qu l xing g nsh...
312  cards

More about
► mandarin vocab 1

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study B -'s ► Mandarin Vocab 1 flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Chinese (Mandarin)
  • 61 decks
  • 4,465 flashcards
  • 17,236 learners
Decks: Level 11 Vocab, Level 11 Sentence Practice, Level 11 Character Pinyin Practice, And more!
Mandarin
  • 68 decks
  • 1724 flashcards
  • 62 learners
Decks: Chapter 1 20, 41opening A Bank Account, 42teaching Mandarin Chinese, And more!
Eng Vocab
  • 70 decks
  • 1752 flashcards
  • 74 learners
Decks: 1 Czlowiek Ang Pol, 2 Miejsce Zamieszkania Ang Pol, 2 Miejsce Zam Pol Ang, And more!
Make Flashcards