1- Introductions Flashcards Preview

Mandarin > 1- Introductions > Flashcards

Flashcards in 1- Introductions Deck (25)
Loading flashcards...
1

Nǐ hǎo!

Hello!

2

Lǎo shī

Teacher

3

Cháng chéng

great wall

4

Hǎo

good

5

hěn hǎo

very good

6

féi cháng hǎo

very,very good

7

nǐ jiào shén me míng zi?

What's your name?

8

i,me

9

míngze

name

10

jiào

call,to call (name)

11

Shén me

What

12

Wǒ jiào

My name is

13

àibǐ


Abby

14

wǒ de péng you

My friend

15

Nǐ de

Your

16

Shì

Am, is, are

17

Wǒ shì ài bǐ

I am Abby

18

Sheí

Who

19

Nǐ shì shéi?

Who are you?

20

ma (at end of sentence)

Acts as question mark

21

Nǐ hǎo ma?

How are you?

22

Wǒhěn hǎo

I'm fine

23

mǎ mǎ huhu

Just so so

24

Zài jiàn

Bye

25

horse