Unit 2 Flashcards Preview

Mandarin > Unit 2 > Flashcards

Flashcards in Unit 2 Deck (34)
Loading flashcards...
1

Zhè

This

2

Bàba

Dad

3

Gēge

Elder brother

4

No/ not

5

That

6

Māma

Mother

7

Jiějie

eldersister

8

Zhè shì wǒ bàba

this is my father

9

nà bú shì wǒ māma

that is not my mother

10

tā shì yīngguórén ma?

Is he British?

11

Yǒu

To have

12

Zhī

Measure word

13

Èr

Two

14

Māo

Cat

15

Gǒu

dog

16

xiǎo

small

17

liǎng

two

18

sān

three

19

four

20

five

21

liù

six

22

wǒ yǒu yì zhī xiǎo māo

I have a small cat

23

Tā yǒu liǎng zhī xiǎo gǒu

He has two small dogs

24

Fángzi

House

25

Big

26

Measure word

27

Fángjiān

Room

28

Chúfáng

Kitchen

29

Seven

30

Eight