Unit 4 Flashcards Preview

Mandarin > Unit 4 > Flashcards

Flashcards in Unit 4 Deck (27)
Loading flashcards...
1

Xīngqī

Week

2

Yīngwén

English (language)

3

Tǐyù

PE

4

zhōngwén

Chinese (language)

5

Fǎwén

French (Language)

6

Class, lesson

7

Méiyǒu

Not to have

8

Xīngqīsì nǐ yǒu tǐyùkè ma?

Do you have PE on Thursday?

9

Xīngqīliù wǒ méiyǒu kè

On Saturdays I don't have class

10

Wǒmen

We, us

11

Bān

Class

12

Nán

Male

13

female

14

xuéshēng

student

15

shíyī

eleven

16

èrshí

twenty

17

èrshíyī

twenty one

18

wǒmen bān yǒu èrshí gè xuéshēng

in our class we have twenty students

19

Wǒmen bān yǒu shí gè nán xuéshēng,shí gè nǔ xuéshēng

Our class has ten male students and ten female students

20

To go

21

Yùndòngchǎng

sportsground

22

túshūguǎn

library

23

lǐtáng

assembly hall

24

jiàoshì

classroom

25

tǐyùguǎn

gym

26

nǐ qù nǎr?

where are you going?

27

wǒ bú qù yùndòngchǎng

I'm not going to the sportsground