Unit 1 Flashcards Preview

Mandarin > Unit 1 > Flashcards

Flashcards in Unit 1 Deck (28)
Loading flashcards...
1

You

2

nǐ hǎo

hello

3

I,me

4

hǎo

good,fine

5

ma

(modal particle, indicating question)

6

hěn

very

7

jiào

To call, to be called

8

which

9

zhōngguo

China

10

shénme

what

11

guó

nation, country

12

Yīngguó

England,UK

13

shì

To be

14

Rén

Person

15

Měiguó

USA

16

Nǐ jiào shénme?

What's your name?

17

Wǒ jiào X

I'm called X

18

Nǐ shì nǎ guó rén?

What's your nationality?

19

Wǒ shì (country)rén

I'm a (Scottish/ Chinese) person

20

jiā

home

21

nǎr

where...

22

shànghǎi

shanghai

23

tā 你

he/him

24

zài

To be in/ at/ on

25

Běijīng

beijing

26

xiānggǎng

Hong kong

27

Nǐ jiā zài nǎr?

where do you come from?

28

Wǒ jià zài...

I'm from...