11 Flashcards Preview

German > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (282)
1

Gewinn

zysk

1

vergehen

mijać, przemijać, upływać, ustępować np.. Ból

2

Bericht

sprawozdanie

2

vergänglich

przemijający, ulotny

3

ansatzweise

częściowo

3

e Vergänglichkeit

przemijanie

4

vervierfachen

zwiększać 4-krotnie

4

s Lebensmotto

maksyma, motto życiow

5

eigentlich

faktyczny, przwdziwy

5

e Motte

mól

6

s Verdienst

zasługa

6

zukommen auf + AKK

zbliżać się, podchodzić (do kogoś), oczekiwać kogoś

7

e Geheimniskrämerei

udawana tajemniczość

7

etw liegt von mir, etw liegto mir bevor, etw kommt auf mich zu

coś jest przede mną, coś nadchodzi

8

vergeben

wybaczyc

8

generell, allgemein

ogólny, ogólnie

9

verfassen

pisać

9

verarbeiten

przerobić, przetrawić np.. Problem

10

unterstützen

pomagać, wspierać

10

da tut sich nichts, da passiert nichts

nic się nie dzieje

11

e Anlageform

forma inwestycji

11

Stille vor dem Gewitter

cisza przed burzą

12

Vermögen

majątek

12

rumsitzen

przesiadywać (bezczynnie)

13

verwalten

administrować

13

rumhängen mit jm, bei jm

przesiadywać z kimś, u kogoś

14

festverzinslich

o stałym oprocentowaniu

14

auskommen ohne

obyć się bez, radzic sobie bez ..

15

e Einlage

depozyt, lokata

15

s Abitur

matura

16

e Gelder

zasoby pieniężne

16

auf dem Weg ins Büro

po drodze do biura

17

r Fonds

fundusz

17

bis Montag mache ich es

zrobię to do poniedziałku

18

spannend

ciekawy, intrygujący

18

bis Montag habe ich es gemacht

do poniedziałku (na pewno) to zrobie

19

vom veranlangten Vermögen

biorąc pod uwagę majątki

19

mit dem Hund gassi gehen

wyjść z psem

20

Jahresbericht

roczny raport

20

erhalten

dostawać, zachowywać, otrzymywać

21

r Orden

zakon

21

e Creme auf die Haut einreiben

wsmarować krem w skórę

22

Kundschaft

klienci

22

e Creme auf die Haut auftragen

nałożyć krem na skórę

23

Einrichtung

instytucja

23

r Notdienst

pomoc, serwis

24

Geistliche

duchowny

24

sich amüsieren

bawić się

25

gesamt

cały

25

e Bewerbung

życiorys + list morywacyjny

26

verdächtig

podejrzany

26

r Lebenslauf

życiorys

27

entlassen

zwalniać

27

s Einschreiben

list motywacyjny

28

Staatsanwaltschaft

prokuratura

28

kennenlernen

poznać

29

ermitteln

wykrywać, ustalać

29

anschalten, einmachen

włączyć

30

verbergen

ukrywać

30

ins Netz stellen

wstawić do sieci

31

s Ergebnis

rezultat

31

ermitteln

wykryć, ustalić tożsamość, przeprowadzić śledztwo

32

sämtlich

cały, wszystek

32

e Ermittlung

śledztwo, dochodzenie

33

auffallend

rzucający się w oczy

33

Ermittlungen durchführen

przeprowadzić śledztwo

34

zufolge

według

34

es wird ermittelt

prowadzi się dochedzenie/śledztwo

35

haufig

częsty

35

in eine Sache wird es ermittelt

prowadzi się dochodzenie w jakiejś sprawie

36

zugehen/aufdrehen

zakręcać / odkręcać

36

durchführen

przeprowadzić, prowadzić

37

s Kupfer

miedź

38

ablassen

spuszczać (wodę)

39

s jahrzehnt

dziesieciolecie

40

ein Drittel

jedna trzecia

41

alles ist verkehrt rum

wszystko na głowie (odwrotnie)

42

ertragen

znosić

43

mit mekommen (von)

zrozumieć, uświadzomic sobie, zauważyc

44

e Spur

pas (ruchu)

45

e Strecke

trasa

46

s Wasser laufen lassen

napuscić wodę

47

die Badewanne vollaufen lassen

napuscić wodę do wanny

48

s Wasser abspülen

spuścić wodę z wanny

49

e Beregnungsanlage

deszczownia

50

e Schwelle

próg

51

im Rollstuhl sitzen

siedzieć na wózku

52

schlummern

drzemać

53

ausgehen von

wychodzić z założenia

54

e Anlage

inwestycja, urządzenie, załącznik

55

bestehen

istnieć

56

bekannt geben

ogłaszać

57

vorgetäuscht

udawany

58

stolper über

potknąć się

59

angeschlagen

nadszarpniety

60

zysk

Gewinn

61

sprawozdanie

Bericht

62

częściowo

ansatzweise

63

zwiększać 4-krotnie

vervierfachen

64

faktyczny, przwdziwy

eigentlich

65

zasługa

s Verdienst

66

udawana tajemniczość

e Geheimniskrämerei

67

wybaczyc

vergeben

68

pisać

verfassen

69

pomagać, wspierać

unterstützen

70

forma inwestycji

e Anlageform

71

majątek

Vermögen

72

administrować

verwalten

73

o stałym oprocentowaniu

festverzinslich

74

depozyt, lokata

e Einlage

75

zasoby pieniężne

e Gelder

76

fundusz

r Fonds

77

ciekawy, intrygujący

spannend

78

biorąc pod uwagę majątki

vom veranlangten Vermögen

79

roczny raport

Jahresbericht

80

zakon

r Orden

81

klienci

Kundschaft

82

instytucja

Einrichtung

83

duchowny

Geistliche

84

cały

gesamt

85

podejrzany

verdächtig

86

zwalniać

entlassen

87

prokuratura

Staatsanwaltschaft

88

wykrywać, ustalać

ermitteln

89

ukrywać

verbergen

90

rezultat

s Ergebnis

91

cały, wszystek

sämtlich

92

rzucający się w oczy

auffallend

93

według

zufolge

94

częsty

haufig

95

zakręcać / odkręcać

zugehen/aufdrehen

96

miedź

s Kupfer

97

spuszczać (wodę)

ablassen

98

dziesieciolecie

s jahrzehnt

99

jedna trzecia

ein Drittel

100

wszystko na głowie (odwrotnie)

alles ist verkehrt rum

101

znosić

ertragen

102

zrozumieć, uświadzomic sobie, zauważyc

mit mekommen (von)

103

pas (ruchu)

e Spur

104

trasa

e Strecke

105

napuscić wodę

s Wasser laufen lassen

106

napuscić wodę do wanny

die Badewanne vollaufen lassen

107

spuścić wodę z wanny

s Wasser abspülen

108

deszczownia

e Beregnungsanlage

109

próg

e Schwelle

110

siedzieć na wózku

im Rollstuhl sitzen

111

drzemać

schlummern

112

wychodzić z założenia

ausgehen von

113

inwestycja, urządzenie, załącznik

e Anlage

114

istnieć

bestehen

115

ogłaszać

bekannt geben

116

udawany

vorgetäuscht

117

potknąć się

stolper über

118

nadszarpniety

angeschlagen

119

mijać, przemijać, upływać, ustępować np.. Ból

vergehen

120

przemijający, ulotny

vergänglich

121

przemijanie

e Vergänglichkeit

122

maksyma, motto życiow

s Lebensmotto

123

mól

e Motte

124

zbliżać się, podchodzić (do kogoś), oczekiwać kogoś

zukommen auf + AKK

125

coś jest przede mną, coś nadchodzi

etw liegt von mir, etw liegto mir bevor, etw kommt auf mich zu

126

ogólny, ogólnie

generell, allgemein

127

przerobić, przetrawić np.. Problem

verarbeiten

128

nic się nie dzieje

da tut sich nichts, da passiert nichts

129

cisza przed burzą

Stille vor dem Gewitter

130

przesiadywać (bezczynnie)

rumsitzen

131

przesiadywać z kimś, u kogoś

rumhängen mit jm, bei jm

132

obyć się bez, radzic sobie bez ..

auskommen ohne

133

matura

s Abitur

134

po drodze do biura

auf dem Weg ins Büro

135

zrobię to do poniedziałku

bis Montag mache ich es

136

do poniedziałku (na pewno) to zrobie

bis Montag habe ich es gemacht

137

wyjść z psem

mit dem Hund gassi gehen

138

dostawać, zachowywać, otrzymywać

erhalten

139

wsmarować krem w skórę

e Creme auf die Haut einreiben

140

nałożyć krem na skórę

e Creme auf die Haut auftragen

141

pomoc, serwis

r Notdienst

142

bawić się

sich amüsieren

143

życiorys + list morywacyjny

e Bewerbung

144

życiorys

r Lebenslauf

145

list motywacyjny

s Einschreiben

146

poznać

kennenlernen

147

włączyć

anschalten, einmachen

148

wstawić do sieci

ins Netz stellen

149

wykryć, ustalić tożsamość, przeprowadzić śledztwo

ermitteln

150

śledztwo, dochodzenie

e Ermittlung

151

przeprowadzić śledztwo

Ermittlungen durchführen

152

prowadzi się dochedzenie/śledztwo

es wird ermittelt

153

prowadzi się dochodzenie w jakiejś sprawie

in eine Sache wird es ermittelt

154

przeprowadzić, prowadzić

durchführen

191

die Kinnlade ist mir runtergefallen

szczęka mi opadła

192

mir entgleiten die Gesicgtszüge

szczęka mi opadła

193

verblüfft

zdumiony, zaskoczony

194

loslassen

odpuscic sobie, puścic

195

e Türklinke

klamka

196

schnappen

kłapać, zatrzaskiwać

197

fassen (bei der Hand)

chwycić ( za rękę)

198

e Niederlage

porażka

199

verdutzt

zdumiony, (wprawiony w zaskoczenie)

200

was es bei mir gibt

co u mnie słychać

201

r Frauenartzt, Gynäkologe

ginekolog

202

etw geht leicht über die Bühne

przeszło gładko

203

das Gewitter bricht los

rozpoczyna się burza

204

weinen

płakać

205

trauern um

opłakiwać (immer mit Tot)

206

auf die Türklinke drücken

naciskac klamkę

207

arg

schlecht, schlimm

208

e Söhne, e Töchter

synowie, córki

209

liiert mit

połaczony z, w związku, blisko z

210

aufklären über + AKK

uświadomić kogoś

211

r Vorleser

wykładowca

212

r Eimer

kubeł

213

r Klempner

hydraulik

214

das muss\musste das 16-te Jahrhundert gewesen sein

to musiał być 16 wiek

215

r Nachttopf

nocnik

216

ich kann das mit links und 40 Grad Fieber machen

w nocy o północy

217

verwüstet

spustoszony

218

gekünsteltes Lächeln

udawany śmiech

219

zumal da

tym bardziej

220

r Stier

byk

221

e Jungfer

panna

222

s Sternzeichen

znak zodiaku

223

s Tierkreiszeichen

znak zodiaku

224

eine Ausnahme von der Regel

wyjątek od reguły

225

Schütze

strzelec

226

vorwiegend, meisten

głównie

227

den Teufel an die Wand malen

wywołać wilka z lasu

228

reif

dojrzały (owoc, człowiek)

229

sich etw durch den Kopf gehen lassen

przemyślec coś

230

den gemeinsamen nennen finden

znaleźć wspólny mianownik

231

r Steinbock

koziorożec

232

hinterfragen

badać, sprawdzać, badac przyczyne

233

e Niere

nerka

234

e Leber

wątroba

235

r Wirtschaftsprüfer

biegły rewident

236

vereidigter Buchprüfer

biegły rewident

237

szczęka mi opadła

die Kinnlade ist mir runtergefallen

238

szczęka mi opadła

mir entgleiten die Gesicgtszüge

239

zdumiony, zaskoczony

verblüfft

240

odpuscic sobie, puścic

loslassen

241

klamka

e Türklinke

242

kłapać, zatrzaskiwać

schnappen

243

chwycić ( za rękę)

fassen (bei der Hand)

244

porażka

e Niederlage

245

zdumiony, (wprawiony w zaskoczenie)

verdutzt

246

co u mnie słychać

was es bei mir gibt

247

ginekolog

r Frauenartzt, Gynäkologe

248

przeszło gładko

etw geht leicht über die Bühne

249

rozpoczyna się burza

das Gewitter bricht los

250

płakać

weinen

251

opłakiwać (immer mit Tot)

trauern um

252

naciskac klamkę

auf die Türklinke drücken

253

schlecht, schlimm

arg

254

synowie, córki

e Söhne, e Töchter

255

połaczony z, w związku, blisko z

liiert mit

256

uświadomić kogoś

aufklären über + AKK

257

wykładowca

r Vorleser

258

kubeł

r Eimer

259

hydraulik

r Klempner

260

to musiał być 16 wiek

das muss\musste das 16-te Jahrhundert gewesen sein

261

nocnik

r Nachttopf

262

w nocy o północy

ich kann das mit links und 40 Grad Fieber machen

263

spustoszony

verwüstet

264

udawany śmiech

gekünsteltes Lächeln

265

tym bardziej

zumal da

266

byk

r Stier

267

panna

e Jungfer

268

znak zodiaku

s Sternzeichen

269

znak zodiaku

s Tierkreiszeichen

270

wyjątek od reguły

eine Ausnahme von der Regel

271

strzelec

Schütze

272

głównie

vorwiegend, meisten

273

wywołać wilka z lasu

den Teufel an die Wand malen

274

dojrzały (owoc, człowiek)

reif

275

przemyślec coś

sich etw durch den Kopf gehen lassen

276

znaleźć wspólny mianownik

den gemeinsamen nennen finden

277

koziorożec

r Steinbock

278

badać, sprawdzać, badac przyczyne

hinterfragen

279

nerka

e Niere

280

wątroba

e Leber

281

biegły rewident

r Wirtschaftsprüfer

282

biegły rewident

vereidigter Buchprüfer