1.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:Pinyin > 1.1 > Flashcards

Flashcards in 1.1 Deck (36):
1

Gòngxiǎng

共享

to share

2

Lǎoshào jiē yi

老少皆宜

for all ages

3

Yóuyù

犹豫

to hesitate

4

Bìjìng

毕竟

after everything is said and done

5

Láirìfāngcháng

来日方长

there will be plenty of time (别焦急)

6

Zàishuō 

再说

besides; additionally

7

Dàshǒudàjiǎo

大手大脚

lavish

8

Pòfèi

破费

to spend cash

9

Jiàn wài

见外

to regard someone as an outsider

10

Féifertilizer; manure

11

Yíngyǎng bùliáng

营养不良

malnutrition; undernourishment

12

Yí qíng yǎngxìng

怡情养性

causes one to build character

13

Bǎobèi

宝贝

precious

14

Rìguāngyù

日光浴

sunbath

15

Yīnliáng

阴凉

shady and cool

16

Fángshài

防晒

sunscreen

17

Jiǎn zhī

剪枝

to prune

18

Chú chóng 

除虫

dis-infestation

19

Jiǎngjiù

讲究

to pay attention to

20

Huā xìng

花性

flowering

21

Jiāoguì

娇贵

pampered

22

Huā xiè

花谢

wither

23

Tánhuāyīxiàn

昙花一现

shortlived

24

Yī bǎo yǎnfú

一饱眼福

to enjoy watching... to the fullest

25

Shídì diàochá

实地调查

fact finding

26

Yèmāozi

夜猫子

night owl

27

Hūn hūn chénchén

昏昏沉沉

to faint; to feel faint

28

Běnkē

本科

undergraduate course

29

Kē ke bābā

磕磕巴巴

to stutter

30

Yīngjùn

英俊

handsome

31

Biànzi

辫子

braid

32

Táoqì

淘气

naughty

33

Gé bèi

隔辈

a kind of relationship (e.g. grandfather + grandson)

34

Diǎnxíng

典型

mode; representative

35

Dùnto stew

36

Mógu

蘑菇

mushroom