6.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:Pinyin > 6.1 > Flashcards

Flashcards in 6.1 Deck (20):
1

Zhēteng

折腾

to do something over and over again

2

Chuīniú

吹牛

to boast

3

Ānjūlèyè

安居乐业

humanization

4

Rénxìng huà

人性化

to live in peace and enjoy one's work

5

Fángdào mén

防盗门

a security door; anti-theft door

6

Liàngto dry in the air or the sun

7

Kōng cháo

空巢

for the kids to have left the nest

8

Wèicháng (bù/méi)

未尝(不/没)

have not; did not

9

Shōuyì

收益

to derive benefit; to benefit from

10

Yuānwang qián

冤枉钱

wasting money

11

Lǎo nǎojīn

老脑筋

thinking behind the times

12

Gōngdiàn

宫殿

palace

13

Duōzuǐ

多嘴

to speak out of turn

14

Xìshuǐchángliú

细水长流

to economize to avoid running short

15

Wùyè fèi

物业费

property management fee

16

Huā xiao

花销

cost

17

Còuhé

凑合

to have to do with; make do (not too bad)

18

Zǎn qián

攒钱

to save up money

19

Bùfáng

不妨

no harm in (trying; doing; etc)

20

Kuīdài

亏待

treat unfairly