7.2 Flashcards Preview

一对二 - 听写:Pinyin > 7.2 > Flashcards

Flashcards in 7.2 Deck (15):
1

Wài xīng rén

外星人

extraterrestrial being

2

Kōumén er

抠门儿

stingy

3

Guòyú

过于

too; excessively

4

Tīng tīng jìjiào

听听计较

to haggle over every ounce

5

Liányīnyǔ

连阴雨

continuous rain process

6

Bù shēng qí fán

不胜其烦

to be pestered unbearably

7

Cāorough

8

Màosì

貌似

to be like

9

Kuānróng

宽容

tolerant; forgiving; merciful

10

Yǒu bǎihài ér wú yī lì

有百害而无一利

only harm with no gain

11

Zhànyǒu lǜ

占有率

occupancy

12

Píngfēnqiūsè

平分秋色

to have equal shares

13

Jìngzhēng

竞争

to compete

14

Cánkù

残酷

cruel; brutal

15

Yōushèngliètài

优胜劣汰

survival of the fittest