3.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:Pinyin > 3.1 > Flashcards

Flashcards in 3.1 Deck (20):
1

Jílì

吉利

fortunate; lucky

2

Míxìn

迷信

superstition

3

Guījǔ

规矩

rule; established practice

4

Hōngtáng dà xiào

哄堂大笑

the whole room burst into laughter

5

Jìhuì

忌讳

taboo

6

Yúcì

鱼刺

small bone of a fish

7

Yúyè

渔业

fishery

8

Zǎojujube

9

Lìzǐ

栗子

chestnut

10intend; strongly desired

11

Xiéyīn

谐音

homophonic

12

Kāizhāng

开张

begin doing business

13

Dǎzhé

打折

discount

14

Shuǎimài

甩卖

to put on sale at greatly reduced prices

15

Chīxiāng

吃香

to be very popular

16

Cǎipiào

彩票

lottery ticket

17

Yīxiāngqíngyuàn

一厢情愿

one's own wishful thinking; unilateral willingness

18

Zhíbèi

植被

vegetation

19

Xīshǎo

稀少

rare

20

Shuǐtǔ liúshī

水土流失

soil and water loss